Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé

Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell az Essénusok történetét és kik az Esszénusok.
A Holt-tengeri tekercseket a Holt-tenger partján levő egykori esszénus település fölötti hegyekbe vájt barlangokban elrejtve találták meg a zsidók a II.Világháború után 1947-ben, visszatelepülésekor Palesztínába. A tekercsek vizsgálata során Schiffmann kifejti, hogy „a középkori muzulmán és karait írók a X. és XII. században Magharia barlangok”-nak nevezték a helyet. A zsidó írók a biblikus időkben, elleplezve az eredeti nevet, ó-görögül Esszénusoknak nevezték őket. Csakúgy, mint a Pártus Birodalmat sem a tisztességes nevén nevezték, hanem Galileának (idegenek földjének). Próbálták „barlang-szekta” kifejezéssel is bemocskolni, azt a nagyon ősi népcsoportot, akik előbb ott éltek Kánaán földjén fejlett városokban, mint ahogy a zsidók egyáltalán léteztek! Ők már a görög Hellén időktől (Sumér korszaktól) ott éltek, egy Kánaánita népcsoportként békében, amíg a zsidók be nem tették a lábukat erre a fejlett gazdasággal rendelkező (tejjel,-mézzel folyó kánaánnak nevezett) földre. A zsidók kánaáni mészárlását ők túlélték, mert messze a sivatagos holttenger partján volt a településük.

Feltárt kumráni Maghari település, háttérben a hegyekben a barlangnyílásokkal:

Tehát a középkorban is már köztudomású volt, hogy az ókorban Qumranban létezett egy kulturált Maghari Közösség messze a zsidók bevonulása előtti időktől, i.sz.68-70-ig a zsidó háborúig, amikor a zsidók rájuk támadtak, kirabolták és lemészárolták őket családostól, ahogyan a Kánaánitákat kb.1500 évvel korábban! A zsidók a rómaiak támadására fogják, csak hogy a rómaiaknak semmi okuk nem volt messze a sivatagos holttenger partján a Maghari népcsoportot megtámadni, sokkal inkább volt okuk a zsidókat támadni az agresszív folytonos háborgásuk miatt.
Ez a nép egy Maghari (Magyari) népcsoport volt, amit a zsidók eltitkoltak, ki nem mondtak és le nem írtak soha a bibliába és máshol sem. Ezért  áttételesen, alapos kutatással derült ki.


Dr. Endrey „Útban Magor felé” című tanulmánya rávilágít azokra a bibliai héber szövegekre, ahol a Magor név előfordul:
Jeremiás írása (6:21-25) „népnévként” írja le magor-t:
Ímé, magor nép jön el az északi földről és nagy nemzet serken fel a földnek végéről. Kézívet (íjat) és kopját ragad… szavuk zúg, mint a tenger és lovakon nyargalnak…Ki ne menjetek a mezőre, mert rémület fenyeget körös-körül.”
(Ez arról szól, hogy az észak-kaukázusi lovasharcos magyarok (ők voltak a magorok) megtorolták a kánaáni Maghar testvéreik lemészárlását Kánaán elfoglalása után).
Ismét hivatkozik Jeremiás könyvére (20.3.), ahol megtalálható a magor missaib héber kifejezés, mely annyit jelent: magor rémület. A „rémület fenyeget” héberül = magor missaib.
Dr. Endrey a „Magor” országot, őseink egyik birodalmát a Észak-Kaukázus-ban, a Kur folyó völgyében írja le és kellőképpen bizonyítja is.
De térjünk vissza a Magaria szóhoz, illetőleg ahhoz a tényhez, hogy Qumran lakói a „Magarians”-nak nevezettek (angolosan), azaz magyarok voltak.
Mindhárom ókori zsidó író – Flavius Josephus, Pliny és Philo – ismerte a Magor szó héber értelmezését, ezért tudták, hogy ezek a qumrani lakosok – a Maghariak – nem voltak zsidók, sem Jézus hívők, sem a Mózesi törvények követői, annak ellenére, - azért mert kulturáltak voltak és így emeljék a zsidó tekintélyt - zsidóknak, sőt zélótáknak is hazudták őket az írásaikban.
Ez a három író arra törekedett már a kezdeti időben, hogy az utókornak csak olyan írás maradjon meg, mely mindent a júdaisághoz csatol. Ezért nevezték el Qumran Maghari lakóit „essenes”-nek és úgy sorolták be őket a júdaizmus tanai közé, mint „zsidó szektát”.
Ugyanis az „essene” elnevezés görög. Miután mind a hárman (Josephus, Pliny és Philo) görögül írtak (az írásaikat görögből fordították sokkal később héberre), az általuk használt „essenoi” vagy „Essaioi” (Esszénus) név csak a görög megnevezése a qumrani közösségnek. De az eredeti Maghari nevet egyikük sem írja le és csak a megtalált Holt-tengeri írásanyag részbeni kiértékelésekor derült ki, hogy a qumrani közösség valódi és igaz neve: MAGHARI. Azaz Magyari Közösség. Ez volt az ősi magyar vallás neve.
A mai korban is a zsidó nép reakciója ugyancsak az eltitkolás, az „elhallgatás”, az ügy ellaposítása. Elhallgatni az igazságot az Igaz Isten és az emberiség elleni bűntett!
Ez a MAGYARI Közösség, gnosztikus (tudós) Teremtő Egy(ség) Igaz Isten-hitű volt, ellene voltak a zsidók vallási fanatikusságának, amellyel a mózesi törvényeket ajnározták. A zsidók fanatikusságától tartva, Qumranból nemcsak monostort, hanem erődöt is csináltak a zsidók esetleges hisztérikus támadása miatt, tanulva a Kánaániták tömegmészárlásából.
A Maghariak már akkor képesek voltak papiruszt előállítani és gnosztikus filozófiai tudásukat papirusz tekercsekre lejegyezni. Írásaikat elrejtették a zsidók pusztításai elől a közeli szikláshegyi barlangokba.
Az ő érdemük a ma használatos gyakori, a kereszténység által, kisajátított és ma is használt Magyar fonetikus nevek megalkotása, - tisztesség adassék az embernek születésétől fogva,- gnosztikus szellemiség jegyében.
Ellentétben a judeo-keresztény dogmákkal, amely a sötét középkorra jellemzően, születésétől fogva (eredendően) bűnösnek tekinti az embert, hogy ezzel az ürüggyel egy leplezett beavató szertartással „vízzel megkereszteljék”, és még magatehetetlen újszülött korban elkötelezzék a szülőkkel együtt, a titkos hüllőhatalmi keresztény egyháznak. A vízzel való keresztelés a Vízistenhez, a Drakó-hüllőfaj teremtőjéhez való kötődést jelenti, nem pedig a Világteremtő Igaz Istenhez. Ez azért titkos beavató szertartás, névadással összekötve, mert az emberek előtt titokban tartják ezt a valódi jelentőségét. Teszik ezt azzal a névadással együtt, amely neveket és dokumentumokat a zsidók a kumráni Maghari Gnosztikus Közösség legyilkolásával raboltak el és juttattak a keresztény egyház részére a megalapításakor. A keresztény egyházat a judeo-zsidóság alapította Rómában. Ezért nevezzük judeo-kereszténységnek és római-katolicizmusnak.

Néhány példa Maghari (Esszénus) nevekre, hogy meg van a magyaros hangzásuk:

Ádám, Éva, Áron, János, Mátyás, Anikó, Judit, Mari, Marina, Mária, József

 Összehasonlításul néhány példa Judeo-zsidó nevekre, hogy mennyire más:

Lévi, Máté, Káleb, Noé, Jáfet, Rafael, Ráhel, Jakab, Dániel, Elizeus, Mirjam, Josuf


A szülőknek nincs emberi joguk és felhatalmazásuk a gyermekük életét szellemileg és lelkileg lekötelezni és egy ismeretlen titkos hatalomnak, vallásnak kiszolgáltatni! Egy sima névadáshoz van joguk a szülőknek, de nem zsidó-keresztényi víz- kereszteléssel, mert az már felajánlás a titkos háttérhatalomnak! Amelynek a célja a számára idegen népek a pusztítása és a halála. A vízkeresztelés a zsidó vallásból ered, akik a vizben történt megkeresztelkedéssel szövetségbe léptek és felajánlkoztak a tömeggyilkos Jehovának, aki később az „új szövetség Atyaistene” lett.
Az igazán korrekt keresztelés, a magyaroknál és a hun-népeknél volt és van, ami az újszülött névadása után, a felnőttkori TŰZKERESZTSÉG, amikor is felnőtté váláskor önállóan dönt az egyén a saját nevéről, hogy megtartja, vagy megváltoztatja a nevét, amely a legjobban kifejezi az egyéniségét és megfelel a születése kori energiahatásoknak és élete küldetésének. Ezeket a neveket tartalmazza a hun Féran Naptár, vagy az ősi Magyar nevek gyűjteménye. A Tűzkeresztség nem csak a vízjegyben, hanem mind a négy lét elem jegyében történik: a Tűz, a Víz, a Föld, és a Levegő jegyében a Világegyetem Egységében és Erejében. Így teljesedhet ki az Egyéni Emberi Élet, keresztényi elkötelezettség nélkül! 
Az rejtőzködő háttérhatalom titkolja a valódi létét, világszervezeteit, titkos beavatásait, mert az elkötelezett embereket csak így tudja hamis istenhittel áltatni, létbizonytalansággal, megfélemlítéssel a hit jármába fogva tartani, így tud élet-halál ura lenni.
Ezt az elkötelezettséget felnőttkorban, független, szabad akaratú emberekkel már nehéz lenne kialakítani. Gyerekkorban még könnyű szülői beleegyezéssel a vízkereszteléssel az „atya” (titkoltan Jehova), a „fia” (Krisztus), és a „szent lélek” (az keresztény uralkodó szellem) jegyében. 

Ez lélekrablás okkult rituáléval az emberi élet feletti uralomra! Szellemi elnyomásba és lelki rabszolgaságba taszítás!!

Akit gyerekkorban nem kereszteltek meg, az nem is tudja, hogy milyen szabad és boldog.

Felnőttkorban már csak önkéntes beleegyezéssel lehetséges, de csak ha nem elég tájékozott valaki és nem tudja, hogy mit csinál! Akit már megkereszteltek, abból mondhatni, hogy nincs kiút, pedig létezik kiút…