Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

A MAGYAR VALLÁS

              A Magyar Vallás, a Magyar Élet vallása, soha nem volt és természeténél fogva nem is lehetett egy mesterségesen intézményesített egyházi vallás, mert sokkal több annál.
Természetes Teremtő Isteni életforma.
Nem halhat ki és nem válhat idejét múlttá. Ez a természetéből eredően képtelenség.
Az emberek valós tudása, öntudatuk és nemzettudatuk van kihalóban.
A keresztény népbutítás és az arra épülő szellemi,-politikai félrevezetés
tudatromboló, manipulatív és pusztító.

 

Ez az oldal a Magyar Életvallásáról szól, a Magyarságunk kialakulásáról és lényegéről, őseink Igaz Történelem leírása alapján. Itt megtalálható mindaz, ami a magyaroknak fontos és lényeges tudni a magyarrá váláshoz. Mert a lényeglátás nagyon fontos. Ezt nagyon nehéz kiszűrni az idegen, sőt létidegen római-judeo-keresztény vallások fehér köddel álcázott sötétségén keresztül, mert az emberek a fanatizált keresztény hittel a  saját nemzeti létünk ellen tesznek, miközben idegen álságos és tömeggyilkos istennek tetszelegnek.
A történelmi összefüggésekről az Igaz Történelmünk oldalon olvashatsz, ott kronológiai és tematikus sorrendben. Itt csak tematikusan, színtisztán a Magyarságról. Az itt leírtak csak nagyon kis része lesz az egésznek, de lényegi része, az „Élet Temploma”. A Magyarság a teremtő szellemiségével létrehozott kultúrája, ha úgy tetszik vallása, óriási szellemi, művészeti, kulturális örökség. Feldolgozni, vagy át fogóan ismertetni lehetetlen. Tudatosítani, megélni és művelni annál inkább lehet, sőt kell is. Pl.: magyarságunk tudatában magyarként élni, hagyományőrzésekkel, magyar kulturális szokásokkal. Miért fontos ez? Mert magyarok vagyunk, ez a mi kultúránk, életvitelünk, mondhatni Élet-vallásunk, Magyar Élet vállalásunk. Az Igaz-isteni földi küldetésünk és sorsunk, hogy Magyarrá Váljunk. Óriási identitásvesztés az nekünk, hogy a zsidó-kereszténység elhitette velünk, hogy a semmiből jöttünk, vagy a pusztából nomádnépként, mert a kereszténység előtti, sok ezer éves történelmünket folyamatosan lehazudják, vagy nem is tudják, mert nem is érdekli őket és aljas, hazug, arrogáns módon lepogányozták a Magyarságot. Ezt csak úgy tehetik meg még mindég, ha mi sem tudjuk a saját igaz történelmünket, mert nem tárjuk fel és nem beszélünk róla. A hallgatás, meg beleegyezés a hazugságokba!!
Igen, mi pusztai életet is éltünk, ott is alkotni tudtunk gyönyörű dolgokat, huszonnégy szakmán belül (kerék és kocsigyártást,- bőrkikészítést, suba és bőrruházat készítést, gyönyörű bőrdíszművességet és lószerszám készítést, ruhaszövést, kovácsolást, acélművességet,… Tudtunk teraszos mezőgazdálkodást folytatni, kegyhelyeket,-kővárakat,-városokat, és birodalmakat építeni, pl: ordoszi Fehérvár, Ural-Buda, Pest-Buda, Kaukázusi-Magyar főváros, Marina-Birodalom, Pannónia-Birodalom, Avar-Birodalom, amelyekben Béke és Barátság honolt.
Ezekre sem a zsidó-keresztények tanított meg bennünket, akik akor még nem is léteztek és akik lehazudják az ősi történelmünket, akik egy álságos és embergyilkos isten imádására tanították meg (erőszakolták meg) a fél világ népeit. Mi nem gyilkoltunk le más népeket, hogy megszerezzük a kanaáni jólétet magunknak, hanem mi teremtettük meg azokat sok helyen, ahol letelepedtünk, amelyekből még a rablógyilkos népeknek is jutott.
Ha már meggyőződéssel tudunk beszélni az igaz történelmünkről, azzal már rávilágítunk a hazugságokra.

Sokszor, sokféle módon próbálták a Magyarságot megsemmisíteni. A kultúránkat is legszívesebben eltörölné a globális élősködő háttérhatalom, de azt nem lehet olyan könnyen, mert itt van velünk a mindennapjainkban. Azt csak úgy lehet, ha nem becsüljük az életünk kincseit, azokat, amelyek emberré és magyarrá tesznek bennünket, ha nem műveljük kellőképpen a magyar kultúránkat.


A Magyar Vallás a Magyar Élet vallása, vállalása, a magyar mivoltunk és mibenlétünk.

Nemzeti őshagyományainkat, ősműveltségünket, ősi Magyar Vallásunkat, a magyarságunkat több mint ezer év óta pusztítják az idegen lelkűek az ellenünk folytatott alattomos támadásokkal, korábban tűzzel-vassal, most pedig szellemileg, a nép nemzettudatának a rombolásával.
A magyarság jelenlegi állapotában kínosan érződik a nemzeti öntudat és az erkölcs lerombolásának hatása, és az egységes, nemzeti összetartó erő hiánya. Sok ezer magyar ember áldozta az életét azért, hogy nemzetpusztításnak vége legyen és az elnyomás nélküli élet, a szabadság eszméje a mindenkori jelenben megvalósuljon. A nemzeti öntudat hiánya, a gyökértelenség, a globalizáció egy nemzet pusztulását okozhatja, mint ahogy ez már több esetben megtörtént az emberiség történetében, népek, nemzetek eltüntetésével.

A globalizáció az egységes leigázás, kizsákmányolás és kiszolgáltatottság a cionista zsidó-kereszténységgel egyszer már megvalósult. Európában a rabszolgatartó római birodalom tagállamaiban közel kétezer éve, Magyarországon pedig ezer éve. Az ezer év óta tartó tengernyi szenvedések és folyamatos pusztulás ellenére, a Magyar mivoltunk a magyar emberek tudatában, vagy tudatalattijában biztosította a nemzeti öntudatot, népünk múltjának és kultúrájának ismeretét, tiszteletét és megőrzését (hagyományőrzés), óvta a magyar nemzeti érdekeket, hogy a magyar nemzet erkölcsösen, sokgyermekes családokkal, a magyarságra jellemző szorgalmas teremtő munkával tudjon élni.
Agy-mosott tévedés a magyar ősvallásról azt hinni, hogy valamiféle szibériai sámán-izmus, aminek a metafizikai lényegéről ugyancsak fogalmuk sincs az embereknek, csak képzelgésük csupán, amilyen a keresztény hit. Amit a háttérhatalom papjai alakítottak ki dogmákkal az emberek fejében. A Magyar Táltosok egyetemes tudása és a magyarság Igaz Isten-hite, Atlantiszról és Ataiszról, a szíriuszi SEGÍTŐINK útmutatásából ered, amit a sámánok és egy magasabb kasztjuk a mágusok őrizték meg ezt az isteni minőséget, és évezredeken keresztül tanították a legfontosabb természetes életre vonatkozó útmutatásokat, az Élet Templomának a kincseit. Akkor még a tudomány és a vallás egy volt. A tudás és annak a kinyilvánítása, alkalmazása meggyőződésen alapszik, nem pedig dogmatikus hiten. Az igazi tudásról meg vagyunk győződve, mert az életünk része és mi részei vagyunk az Életnek. Ez a tudati egység, csak későbbi negatív befolyás, idegen istenek hatására váltak külön, egymással ellentétes fogalmakká és silányult hitté. Amiről nincs tudásunk arról nem lehet meggyőződésünk sem, azt csak hisszük, mint a templomban szokás. A “Mágus” kifejezés a “nagy, hatalmas” jelentésű sumér “mah” szógyökből ered, úgy mint a magyar “magos, magas” szó. Az ókori Mágusok és az ősi magyar Táltosok valóban nagy tudással, tehát magas szintű tudománnyal rendelkeztek. Ezért több idegen nyelvben a “Mágus” szóból származó “mágiá”-t, “mágikus”-t használják a varázs, varázslatos fogalmak kifejezésére is, mert ebbe a láthatatlan erők tudása is bele tartozott. De mi is volt ez a nagy tudás? Az ősi mágus vallás a tudományra alapozott vallás volt, vagyis természetközpontú vallás. Minden természeti jelenségnek a csillagászati, természettani (fizikai), vegytani (kémiai), földtani (geológiai), időjárástani, és élettani (biológiai) jelenségeknek pontos és részletes megfigyelése, hogy a természet törvényeit megismerhessék, mert valóban ez a legnagyobb tudás, a természetes életmód alapja. A mágus vallás alapja az volt, hogy az emberi életet a Természet Törvényei (az Igaz Isten törvényei) szerint kell rendezni. Tehát annak a Legfelsőbb Tudatnak megfelelően, amely a természetet, az Élő Világot megalkotta. A Mágusok ősvallása tehát a természeti erőket, az elemeket, és az égitesteket a Teremtő Legfelsőbb Tudat megnyilvánulásaiként tisztelte. Ezt az ősvallást örökölték a Magyar Táltosok, és úgymint az ókori Mágusok, a Magyar Táltosok is több fontos szerepet töltöttek be a nép életében. A szertartások (névadás,-tűzkeresztség,-temetés) levezetése mellett ők irányították az ünnepségeket, ők őrizték és adták át a tudást (ők voltak az ŐRZŐK), és őrájuk bízták a bírói feladatokat is. A magyar táltosok nagy tudását az is mutatja, hogy nem csak a köztudat és a közerkölcs formálása szerepében működtek, hanem mint magas szintű természetgyógyászati tudással rendelkező GYÓGYÍTÓK voltak. A keresztény papokra a tudás soha nem volt jellemző, a gyógyítás pedig összeegyeztethetetlen volt velük, ezért soha nem is rendelkeztek ilyen képességgel. A táltosoknak azon kívül, hogy még fontos művelődési szerepük is volt, mint a népnek nemcsak az írástudói, hanem magas kultúrájú tanítói, mint az Igaz Történelem rovói a nemzeti történelmi tudatnak a megőrzői voltak. Ezért is lettek főként a magyar táltosok a célpontjai a középkori keresztény-terrorizmusnak (lásd: Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció). Annak ellenére, hogy barbár terror öldöklést és pusztítást hajtottak végre az idegen hitű hittérítők a sátáni háttér-hatalommal az ősi magyar műveltségünkben, mégis megmaradt a természetes életvallásunk számos eleme a népi emlékezetben és hagyományokban. Őrzőinknek és kutatóinknak sikerült sok adatot megmenteni, amiből a magyarságunkra ébredőknek össze lehet rakni újra a Magyar Nemzeti Vallás lényegét, a Természetes Élet Vallását.
Az ősi Hun-Magyar Igaz Történelmünk és Ősi Kultúránk a nemzeti vallásunk középpontjában áll. Mondáink és népmeséink (a Csodaszarvas, Isten Kardja, a Hadak Útja, Emese Álma) ebből az ősi kultúrából merítettek és ifjúsági változatban elmesélik nemzetünk eredetét és őstörténetét, azzal a céllal, hogy már gyerekkorban érthető legyen. A független tudományos kutatás kimutatta, hogy mondáink és népmeséink valóságos történelmi tényekre vannak alapozva, és e valóságos történelmi tényekből, tapasztalatokból, képzett tudással alakították a beavatott tanítóink mondáinkat, népmeséinket az ifjúság számára.
Ez persze, az öntudatunk mindenkori felnőtté válásához nagyon kevés volt és magyarságunk miben léte és nemzettudatunk a globalizált kereszténység hatására súlyosan lepusztult az elmúlt évezred során. A zsidó-kereszténység ránk erőszakolásával a Magyarságot módszeresen tönkresilányították, lemondatták a sok ezer éves történelme során felhalmozott értékteremtő szellemi értékekről és képességek gyakorlásáról, akaratának és öntudatának az érvényesítéséről. Ennek a folyamatnak a másik fő oka volt, hogy az ősi források, a tanítások és leírások elapadtak, amelyeket pont a kereszténység pusztításai miatt az Őrzőinknek titkosítani kellett és ezért ezer év óta hozzáférhetetlenek voltak. /lásd: Az Arvisúra titkosítása című fejezetet/
A fejlődésünket biztosító szellemi értékek hiányában kaptunk sok-sok tragédiát, kizsákmányolást, függetlenségünk és a szabadságunk elvesztését, kegyetlen nyugati keresztényi megtorlásokat a szabadságharcainkért és az országunk nagy részének az elvesztését.
Ezek után, ha még ez sem volt elég a keresztényégből való kiábránduláshoz és a feleszméléshez, a nyugattól segítség helyett kaptunk még két valóságos pokoljárást is a két világháborúval, amelyet a háttérhatalom megszervezett és a pusztulásba bele kényszerítették a népeket, kifejezetten ezzel a céllal megrendezett eseményekkel /pl.az osztrák trónörökös meggyilkolása Szarajevóban, vagy Kassa bombázása ’41-ben/.
A Nemzeti Magyar Vallásunk a magyar érdekeket szolgálja, mivel ápolja az őseredetig visszanyúló történelmi tudatunkat. Őrzi kulturális és szellemi értékeinket, megerősíti származástudatunkat a turáni-szkíta-hun-avar-magyar származásunkban, a Kárpát-medencei őshonosságunkban, és a Legfelsőbb Tudati, a Viágteremtő Igaz Isteni /Ős-Teni/ tulajdonságainkban.

 

A Magyar Eredet

A Világmindenségben a Jó és a rossz, a Világosság és sötétség örök harcában, a Jóság és Világosság a Legfelsőbb Létező Isteni Energiát igazolja. Ennek a meggyőződésnek a hirdetője volt Ataiszon Magya fejedelem is, Magóg fejedelem fia, akiknek utódai lettek a Magyarok, az Egy igaz istenhívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. Így Ataiszon az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett Egy igaz istenhívőket Magyaroknak nevezték. Ez  a közösség nem képzett külön törzset, hanem az Egy Igaz Istenhitűek Közössége volt. Ezen közösségnek a tagjai később sem kezdeményeztek háborúskodást, de mindenkor készen álltak összefogva a hun törzsekkel és nemzetekkel megvédeni családjaikat, népüket minden veszéllyel és támadással szemben és gyermekeiket az Anyahita által lerótt Egy Igaz Isten szellemében nevelték fel. Az Anyahita kegyhelyen tartották meg összejöveteleiket az Életbe vetett Hit, az Alkotó tevékenység (Munka), és az emberi Szeretet nevében.
/az ARVISURA nyomán/

Hun-Magyar Közös Eredet

Az Ata-Isisről elnevezett Ataisz őshaza, mintegy 6000 évig otthont adott a hun népeknek, az északi féltekén dúló jégkorszak ideje alatt. K.i.e.5038.-i katasztrófája után az Ázsiában történt visszatelepüléskor, Uruk térségében… „ ottrekedt lovas hunok –mivel ataiszi hazájukban nem mehettek vissza és élelmük kevés volt, a folyamközi síkságra húzódtak, majd legelőik fogytával északra indultak. A széki-hun (székely) törzsből származó Magya fejedelem fiaival és 576 lovaslegényével 60 holdévig (60 holdhónap) addig vándorolt, amíg olyan vidékre nem érkeztek, amelyik az elsüllyedt ataiszi lakóhelyükre emlékeztette őket. Magya fejedelem egy bőséges legelőn megalapította Paripa és Dabósa városokat, amelyek között felállították az Egy Igaz Isten-vallású kegyhelyet, ahol a fejedelmi ifjakkal együtt 480 fiatal kötött házasságot Uruk városának hun leányaival. Az idővel fellépő szárazságok és betegségek elől a hunok többsége a legközelebbi hegységen (a Kaukázuson) át egy termékeny síkságra telepedett. Ott várost alapítottak és Magya fejedelem legkisebb fiáról Magyarkának nevezték el. Másik fia, Kurd, Dabósa és Paripa városába maradt, majd mivel egy hegyi törzsből nősült és feleségének családjával együtt veszélyben volt, a hegyek közé költözött. Magya legnagyobb fia, Hunor és a lovasok többsége kelet felé ment tovább, egy nagy lovas-pusztán felépítették Hunor városát az Ataisz pusztulását követő 250. holdhónapban (kb. 19 év múlva). Hunor város a mai Mongólia déli részén , a Hunor, azaz Hun-tó térségében feküdt.”
/forrás: Arvisura/

 

Magyarok származása, letelepedése és törzsszövetsége

Mi Magyarok, Magya ataiszi hun fejedelemtől származunk, aki k.i.e.~5040-ben Ataiszról a lovas hunjaival áttelepült Mezopotámiába. Ataisz k.i.e.5038-as földrengése és elsüllyedése miatt a hunok áradata indult meg a szigetről. Magya fedelem a folyó-közben, a mezőségen megalapította Paripa és Dabósa városát, de a beköszöntő szárazság miatt nem tudtak tartósan ott maradni. Hunjainak többségével és legkisebb fiával Magyarkával, a Kaukázus déli vidékéről a Kaukázus északi oldala felőli dús legelőjű síkvidéken telepedett le és felépítették Magyar (Magyarka) városát. Az ország vezetéséhez beindították az öt éves sámánképzést. Mari, I.Buda húga a szárazság miatt szintén elhagyta a Van-tó térségéből az általa alapított Mari városát és férjhez ment az öregedő özvegy Magya fejedelemhez. Magya halála után gyermekeivel és lovas népével tovább ment északra. Az Ural melletti nagyfolyó kanyarjában Etil napján érkeztek meg és várost alapított. Ezt a várost Mari 45. születési névnapján Marinának nevezték el a szavárdok. Marina városában felállították a beavatottak sámánközpontját. Mind a Marinai, mind pedig a Magyarkai és a Hunor alapította hunori központok állandó összeköttetésben állottak egymással.
K.i.e.2000 körül, amikor az akkádok vezette rabló-gyilkos szemita népek elpusztították Sumériát, a túlélők Kurdiába, Magyarba, de leginkább az óriásira nőtt Marina-Birodalomba menekültek.
Mari fejedelemasszony után, mintegy ötezer évvel, az új időszámítás szerint 180-200 között alakult meg a Magyarok Törzsszövetsége a 24 Hun Törzsszövetségen belül, amelyet a Tíz-Nyíl Szövetségnek /türk nyelven Onogur Szövetségnek/ is neveztek. Ekkor Káma fejedelem és Mirinda aranyasszony unokája, Magyar lett a fejedelem Káma halála után. Mirinda aranyasszony és Káma tanácsára, Magyar még kisfejedelem korában meg alapította a Magyar Törzsszövetséget, öt magyar és öt magyari törzzsel /az Etil (Volga) bal és jobb partján élő törzsekkel/, azzal a céllal, hogy egymást minden viszontagságban segítik és megvédik.
A tíz törzs: Megyer, Nyék, Gyarmat, Gyula, Jenő, Béla, Kürt, Kéri, Keszi, Tarján.
Mirinda azt valotta, hogy ha a suméros eredetű hun népek, ha nem akarnak kihalni, akkor a nyolc gyermekes szaporodási törvénnyel kell fenntartani az új törzsszövetséget.
Ezt az elvet a Magyar Törzsszövetségben mindig érvényesnek tekintették.
/az ARVISURA nyomán/

 

Tamana Kultúra
Jelentése: Kárpát-medencei magyar földrajzi nevek egybeesése és ismétlődése világszerte.                                                                  /Wikipédia meghatározás/

Magának a Tamana kifejezésnek az előfordulásai:
Tamana falu a Kárpát-medence déli területén.
Tamana egy japán város Kumamoto tartományban.
Tamana a Kiribati szigeteinek legkisebb tagja.

Vámos Toth Bátor munkásságával 1977-ben kezdetét vette a világméretű TAMANA kutatás, amelynek keretében 190 ország névtárain keresztül haladva (egy-egy ország átlagosan 40000 nevet tartalmaz) mintegy 7600, 3-4-5-6 magánhangzós, 2-3 önálló névelemből álló földrajzi - névképlet gyűlt össze, melyek azonos szerkezeti felépítése mind megtalálhatók a Kárpátokon belül.
A TAMANA kutatás több dolgot is bizonyít:
- Az értelmes, kulturált, hun-magyar nyelven beszélő és alkotó ember történelme több tízezer évre, vagy még régebbi időkbe is visszanyúlik, ellentétben azzal, ahogy jelenleg hivatalosan primitíven tanítják a primitív ősembertől származást.
- Valamikor létezett, egy - az egész Földet átfogó, magas szintű - egyetemes Első (Hun) műveltségnek, amely a folyamatos pusztító  csapásokat túlélve, azonos nyelvet és mintarendszert - egyező párhuzamos eljárást alkalmazott a nevek,- díszítések,- építészet,- népzene tekintetében.
A TAMANA nevek szerkezet-felépítési adatai, visszavisznek bennünket az idő kör végtelenjéből érkező örök - emberi értelem, azaz a homo-sem per alkotta magas szintű műveltségek múltjába, melyek távolba menően megelőzték az eddig legősibbnek vélt kőrösi, szuszai, indus-völgyi, mezopotámiai, egyiptomi, kínai és közép-amerikai műveltségeket. Az öt földrész 190 országából és tájáról egybegyűjtött 7600, háromtól - hat magánhangzóig terjedő névképletek mindegyike egyezik a Kárpát-medencei földrajzi magyar nevekkel, és 60%-ban az ott lévő magyar családi nevekkel is - ami egyedülálló az egész világon.        És még egy érdekesség: minél messzebb megyünk vissza az időben, annál több magyar-azonos névszerkezetet lehet találni.
A Tamana kutatás üzenete, az Emberi Értelem időtlenségét és egy réges-régi, egyetemes kultúra fennmaradt Ősi Nagyságát hirdeti, amelynek nem tudjuk nevét, nem tudjuk hogyan nevezték a régmúlt időkben, talán akkor is Magyar-nak és ez maradt ránk. Azt tudjuk, hogy ennek az Ősi műveltségnek az öt földrész 190 országában FENNMARADT 7600 név-szerkezete, mind ott van a Kárpát-medencei földrajzi nevekben és 60%-ban a magyar családnevekben is!

 

Napvallás és a lelkiismeret jelképe

Hun-Magyar őseink Egy Igaz Isten hitű Hun-Magyar Közösségének a Magyar Élet Vallása és erkölcstana, minden mai vallásénak magasan fölötte állt. Természetes, életközpontú, fenséges és nemes érzésű volt. Hitük és meggyőződésük szerint, a Magyarok Istenének, a Teremtő Igaz Istennek, a Napistennek - amely Élet Energiát sugárzik a földre,- a jelképe a kerek tiszta-arany tükör volt, egyben a lelkiismeretnek is a jelképe, mert azt vallották, hogy az Igaz Isten a Lélekben ÉL, a Szívben Lakik és a Nagy Természet Rendjében Létezik. Ez volt a Magyar Vallás, a Magyar élet vallása. A zsarnoki Jehova-Krisztusi kereszténység elterjedése előtt. A kerek aranytükör jelképet, ármánnyal elkezdte használni megalakulása után a katolicizmus és elnevezte oltári szentségnek, ami egy kitalált manipulatív fogalom. Misén ezt mutatja fel a katolikus pap, templomba járásra és adakozásra ösztökélve a hívőket, azt a téves képzetet keltve, hogy az Isten a templomban lakik. Ezért elnevezték Isten házának, mert a keresztény papok az ó-szövetségi tömeggyilkos Jahova zsidó-törzsi istent és a fiát Jézust hazudják az összezavart tudatú híveiknek a Világteremtő Igaz Istennek. A magyar nép egyszerű többségét 1000-től, István terror-hatalomra juttatásával, - a saját ősi Napvallásunknak ezzel a jelképének a felhasználásával, - tudta behódoltatni és a magyarságra kényszeríteni a zsarnoki elnyomó zsidó-kereszténységet az idegen terror hatalom. A Magyar Vallás szertartásos formája a Napvallás, ezt a létfontosságú jelképet, jelentőségének megfelelő magasztossággal és az Élet tiszteleteként használták évezredeken keresztül. A katolicizmus, alattomos félrevezetéssel, a templomba járatás kényszerével, busás papi állásokkal elnyomó és kizsákmányoló hálózatot hozott létre. Templomokat építtettek a népek kihasználásával, az emberek adományából és munkájával, azokat leigázott és kisemmizett rabszolgasorsban tartva. Ilyenek voltak pl. a nincstelen jobbágyok, később a zsellérek. Az Egyház királyi támogatással kisajátította a jelentősebb földbirtokokat és a rajta élők nincstelenné váltak! A leigázás, kizsákmányolás és a másokon élősködés fenntartása érdekében, a sátáni háttérhatalom, a hamis isten-hitű zsidó-kereszténységgel mindent elkövetett a Magyarság lejáratására, lepogányozására, legyalázására, kiirtására és elpusztítására, hogy ne az Igaz Isten-hitű Magyar Vallás érvényesüljön.
Legyünk felkészülve, hogy ezt folyamatosan művelik ellenünk minden létező módon, ha hagyjuk! Ma már nem csak a vallásokkal, hanem modern népbutító eszközökkel, mint okos telefonokkal, dezinformációkkal, reklámokkal, bankokkal, gyógyszeriparral, médiák reklám és show-műsoraival.

 

Az Egy Igaz Isten fogalma
/ Magyar-Élet Vallás/

Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő.

A nagy "EGY"-ségben élt a Minden felett.

A Neve: ÍZ (ŐS Tudat).

Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük,

de Ő szétosztotta Önmagát, hogy a Mindenben éljen.

ÍZ volt a kezdetben és van örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend.

Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot.

Az ősanyagban az ősvizet.

Az ősvízben az Élet ígéretét.

E három egységét is hittük.

A Neve: TEN.

A Magyar Élet Vallásban

nem hisszük, hanem tudjuk, hogy

ÍZ-TEN azaz ISTEN az ŐSTEN a TUDATOS ÉLET A MINDENSÉGBEN.

Ősi időktől, a magyarság kialakulásával ezt a tudást nevezzük

Egy(-ség) Igaz Isten-Tudatnak.

Ezért mi magyarok az Igaz Isten-Tudat birtokosai voltunk, amíg ránk nem erőszakolták alattomos érdekekből az idegen hazug zsidó-keresztény istenhitet.

Talán nem tudtuk, hogy mit adtunk fel és mire kényszerítenek bennünket, de ez nem ment fel bennünket az ezer éve tartó szenvedés, pusztulás és szétszóródás alól mindaddig, amíg vissza nem térünk az Igaz Isten-Tudatunkhoz, hogy az Egység Erő összetartson bennünket.

Magadban keresd az Istent!
/Mert a keresztény vallások bolonddá tették az embereket/

"Ne járva közelítsd ISTENT, mert nem leled sehol!

Nézel jobbra, nézel balra, előre, hátra, magad elé, magad mögé, le, fel.

Nem leled, és azt mondod nincs is!

Nézz magadba, kövesd ŐT bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd belsőlátással, eszeddel.

Ő a Legfenségesebb Éned.

Járd az Utad saját belső végtelenségeid terein. Az Utad végén megtalálod ŐT, s ha megtaláltad,

Te sem vagy többé, Ő sincs többé külön, mert megértvén, Egyesülsz Vele."

/JOTENGRIT II./

A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon.
/Ha a Magyar Vallást is hozzá számítjuk, akkor azzal együtt./

Buddha a mai i.e.563 és 483 között élt és tanított az észak- indiai hun-szkíta-madzsar területeken.

Szkíta királyi család leszármazottja, édesanyja Májá sákja királynő, azaz Maja szkíta királynő.

Eredeti nevén Gautama Buda az élet folyamatainak a tanulmányozásának szentelte az életét, aminek következtében megvilágosodott az Igaz Isten Tudattal, visszaemlékezett az előző életeire és megértette az élet lényegét. Buddha jelentése: a Megvilágosult Buda.
I.Buda hun-szkíta fejedelem inkarnációja, aki i.e.5 ezer előtt született Ataiszon, Armogur szíriuszi-hun fejedelem és Ardvisura Anyahita szíriuszi-hun Nagy-boldog asszony unokájaként, aki egy hun népcsoporttal megkezdte a visszatelepülést Ataiszról Eurázsiába és Mezőpotámiában letelepülve, felépítették Úr és Uruk városát, Anina kegyhellyel.

Buddha a megvilágosodása után átadta a tudását és a tanításait az embereknek és megteremtette vele az emberek Belső Békéjét és a népek közötti, mondhatni Világ Békét, ott, ahol a tanításai elterjedtek! Ez az egyetlen világvallás a Földön, amely a méretéhez képest sem, okozott háborúkat az emberek között, hanem elhozta számukra a békés természetes életet. Az Ő tiszteletére épült a Mahábódhi temlom a megvilágosodás helyén:

Nem ismerős ez a belső isteni megnyilvánulás nekünk Magyaroknak valahonnan??!
Ismerősnek kellene, hogy legyen az Eredetünkből, a Magyar Vallásunkból, a Magyar mivoltunkból, a genetikánkból!
Nekünk magyaroknak ezzel, a bölcs ősi mivoltunkkal kellett volna (kell!) azonosulnunk, nem egy idegen népirtó-istenhitű vallással, amit a hideg vérű gyilkos annunaki hüllők, -mint földönkívüli háttérhatalom - hoztak létre az emberiség leigázására a krisztusi küldetéssel. Ettől az idegen istenhitnek (a kereszténységnek) a következményeitől, a történelmi és emberi tragédiák sorozatával, már legalább ezer éve szenvedünk és pusztul a nemzetünk.
Buddha származása, a saját írásos megvallása szerint is shakya, azaz szkíta és az indiai megnevezése szerint is:
Shakya – Muni (Sákja - Muni): a Szkíták Bölcse.

A maharadzsák (tartomány királyok) is magukat Hun-leszármazottnak tartják. Égből felkent (szíriuszi-ataiszi származású) királyoknak. Ha a maharadzsák annak tartják magukat, akkor biztosra vehetjük, hogy azok is. Ha valakik, ők őrzik az ősi hagyományokat és tudják, hogy kik ők. Napisten imádók mind a mai napig a Teremtő Igaz Isten-tudat szerint!
Szövetségeket vérszerződéssel kötnek, amely az ő földi életük végéig, vagy még azon is túl érvényes szent dolog! Nagy jelentőségű szerződéseknél megvágják a jobb hüvelyk újukat és egymás homlokához érintik! Innen ered a piros pont jelzés a homlokon, amit joggal büszkén viselnek, mint a becsületük jelét. (Ez a Szent dolog! Nem az a néphülyítés, amit a katolicizmus szentnek nevez!)
Ismertető jegyeik, hogy nagy bajszúak és kerek arcúak, mint a magyar alföldi juhászok v. parasztok. Ez a hasonlóság sem lehet véletlen.
A genetika nem csak a testi adottságokat hordozza magában, hanem a legbelsőbb lelki,- szellemi adottságokat is, több életre visszamenőleg és nem hazudik évezredek távlatában sem!
/Dr Aradi Éva előadása nyomán a szerkesztő/

Buddha tanította:

„Az átadás lélektől lélekig történjen”. Nincs szükség vallásokra, közvetítő papokra!

„Közvetlenül az ember tudatára (a megértésre) történjen az irányulás”.

„A megvilágosodás az igazi (isteni) önvalód tapasztalata”.

„Ne támaszkodj az írásokra”. Semmilyen szentnek mondott írásra, csakis a belső isteni önvalódra a lélek hangjára hallgass és tudni fogod, hogy mi az igazság és melyik az igaz írás.

Buddha idős korában békességben távozott el a Nirvánába.
Követőinek, minden időkre vonatkozva, ezeket mondotta:

Belül keressétek a fényt, önmagatokban leljetek menedéket!

Vezéreljen az igazság, mint fény a sötétben, mert az lehet csak a menedéktek!

Magatokban, ne másban higgyetek!

Parancsszó
/Péterhez, a Fiamhoz/

Parancsszó hallik a magos Égen át,
Szívedben megnyitjuk az Életnek Templomát!
Méltó vagy rá, hogy belépj a Körbe,
Hogy a Tudást Éltesd, s lehozd a Földre!