Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária

Az isten fiának kikiáltott Jézus státuszát a keresztényegyház ma is dogmákkal és titkolózással, a középkorban pedig inkvizícióval, a legkegyetlenebb gyilkosságokkal, megfélemlítéssel hozta létre. Ki volt az valójában, akinek az állítólagos „isteni származását” ilyen sátáni kegyetlenséggel kellett ráerőszakolni az emberiségre és miért?! Nyilvánvalóan azért, mert nem emberbaráti isteni tulajdonságokkal rendelkezett, hanem sokkal inkább sátáni, embergyilkos tulajdonságokkal. Talán ezért volt szükség egy szánalomkeltő, kitalált, hazug történetre is, hogy meghalt a keresztfán, na meg félelemkeltésre alapozott imádásra. Ilyen elképesztő terrorizmusra csak a gyilkos, gonosz „istenek” vetemedtek a történelem folyamán, amilyen Jehova is volt, a zsidók ószövetségi tömeggyilkos istene, akit Jézus „atyám”-nak nevezett a zsidó főpapnak adott egyik válaszában, amit kihagytak a bibliából. Gondoljunk csak a görög-istenekre, akiknek megvoltak az isteni képességeik, amiket jó vagy rossz célokra használtak, de az isteni státusz erőszakos elismertetésére és emberek tömeges gyilkolására, csak az elvetemült (sátáni) istenek merészkedtek bosszúból, vagy haragból. Pl.: Hádész, a harag, a gyűlölet,és a háború istene, aki haragudott a testvérére, Zeuszra és ebből lettek az égi s-földi háborúk, pusztulások és tömeges gyilkolások. Mint ahogy Egyiptomban Hórusz és Set esetében is. Szint úgy az ősi Sumériában az anunaki (Anu-fiak) harcoltak egymás birodalma ellen. Az emberiség fejlődését támogató Enki klán ellen harcolt az emberiséget rabszolga nyomorba kényszerítő Enlil klán, a fiával Ninurtával, azaz a későbbi Jahve-val, a zsidó nép tömeggyilkos istenével.

Az Igaz Isten-i státuszt elérő földi származású emberek pl.: Buda azaz Buddha, Igor herceg, Csaba fejedelemfi, Petőfi, vagy a kínaiaknál Konfúciusz, a Békére, Barátságra és az összetartozásra tanítottak, példát mutatva saját életükkel, óvták, segítették az embereket az Igaz Teremtőisteni úton.

Lehet, hogy Jézus a gonoszság és a gyűlölet istene, vagy istenének a küldötte volt, jóságos megváltónak álcázva?! Kik voltak a láthatatlan mentorai, akik a háttérből ilyen módon támogatták, számunkra ismeretlen, földönkívüli titkos (ufo) technikával?
Öt éves korában történt, hogy játékközben egy másik gyerek meglökte a könyökével. A "kis Jézus" azt mondta neki: „te innen nem mész tovább” és a fiú holtan rogyott össze. Más fiú játszótársa, lezuhant egy magaslatról és szörnyet halt, mert Jézuska úgy akarta. De látszólag agyagból is tudott galambot csinálni, amely elrepült.
A vallás-függetlenkutatók megállapították, hogy legalább négy fiú testvére és három lány testvére volt abban a családban és valószínűleg Jakab volt a legidősebb. Míg a kereszténység azt a kitalált mesét tanította róla, hogy egyedüli gyerek volt a családban, akit az anyja szűzen szült.
Azóta kiderült, hogy egyik sem igaz. Ha szűzen szülte volna, az azt jelentené, hogy mesterségesen megtermékenyítették egy idegen faj képviselői. Mért kellet eltitkolni, hogy melyik ez az idegen faj?! Talán, mert a kékvérű hüllők (az annunakik, másnéven nibiruk) követték el a beavatkozást?! Akiket Mária és utána Jézus is „Istennek” nevezett, Jehovát pedig az „atyjának" nevezte.
Ezekben kell világosan látnunk a 2 ezer éves keresztény butítás, elnyomás, szenvedés, pusztító háborúk, és mesterséges járványok után, amit az idegen elnyomó hatalom zúdított az emberiségre!!
Szűzen nem szülhette az anyja, mert, akkor már férjes volt, nem pedig csak jegyes Jozuffal. Az állítólagos népszámlálás, amelyre igyekezett a „szent család”, nem volt elrendelve abban az időben sem a római, sem a korabeli zsidó nyilvántartások szerint, amikor pedig volt, akkor írásos nyoma maradt. Tehát nem volt népszámlálás abban az időben, plusz-mínusz húsz éven belül. Betlehem, pedig nem Jeruzsálem közelében volt, ahogy a bibliában hazudták, hanem 95-100 kilométerre északra, mélyen a Pártus-birodalomban, ezért a betlehemi születés is hazugság. A hazudozásnak a „gójok megtévesztésére” régi hagyományai vannak a judaizmusban! Amikor a katolicizmus megalakult Rómában 300 körül, az ó-görögül írt iratok (ez volt a hivatalos nyelv) a zsidó Mirjamot emmanuelnek írták, ami nem szüzet, hanem fiatal nőt jelentet. Amikor, Biblia első latin kiadásához (Gutenberg nyomtatáshoz) az ó-görög iratokat lefordították latinra az 1500-as évek közepén, akkor már XIII.Gergely pápa szűznek fordítatta, hogy az egyház érdekében elhitesse az emberekkel, hogy Jézus csodával született isten fia. Az a XIII.Gergely pápa , aki világ legpontatlanabb, keresztény naptárát is kiadatta 1582-ben, amelyben Jézus születését, mintegy 5-8 év eltéréssel karácsony előestéjére hazudják, Mitrász perzsa-mítosz mintájára. A szűztől való hazugság is Mitrász mintára van, mert a mítosz szerint ő született szűztől Karácsonykor a fény ünnepén, Ahura Mazda gyermekeként.
Ezekkel a hazugságokkal hozták létre az "isten fia" státuszt, amely hazugságokkal és hamis propagandával a keresztény egyház és szektái, még ma is eteti a híveit.
Az eredetileg Bizánci, keleti-egyház hívei, az ortodox keresztények legalább a születés dátumában nem hazudnak, ők január 6.-án tartják a születési évfordulót. Gergely pápa művéhez fűződik, a prostituáltnak nevezett Mária Magdala is, aki Jézus támogatója volt, akinek munkája nem lévén és mivel nem is akart dolgozni, nők támogatására szorult. Ebből eredően hirdette: „Add el minden vagyonodat és oszd szét a szegényeknek”. Mivel nem dolgozott, ő is szegény volt, ezzel magára utalt elsősorban. Az egyik ilyen támogatója volt a Magdalai Mária, aki egy alkalommal kedveskedve Jézusnak, a fejére kent többszörös adag balzsamolajt, amit Júdás szóvá tett, hogy azt 300 pénzért lehetett volna eladni és „szétosztani a szegényeknek” ahogy azt korábban pont Jézus mondta. Júdásnak e véleményén Jézus fel volt háborodva! Mária Magdalával sem volt törvényes párkapcsolata, jegyessége, vagy házassága. A zsidótörvények szerinti szokásjogokat felrúgta, vagy kifogásolta, amivel a zsidó főpapokat is magára haragította. Beszédeivel, megfélemlítéseivel, és arroganciájával, lázítónak, munkakerülőnek, forradalmárnak, és csodatévőnek (pontosabban: csalónak) számított, aki a társadalomra veszélyes volt.
A főpapok úgy tudták, hogy ő a „messiás”, akiről azt hitték, hogy mint szabadító, felszabadítja őket a római megszállás alól. Ők a messiás fogalmat tévesen, a saját céljuk szerint értelmezték, mert ó-görögül a „messiás”, messe, messes: felkenést, felkentet jelent. Jézust még gyerek korában, Egyiptomban, az egyiptomi évek alatt felkenték az ottani papok, titkos okkult piramis szertartás keretén belül hüllőzsírral, ami az annunaki hüllőfaj (az emberi faj ősellensége) elkötelezett szolgálatára vonatkozott. Ettől volt „messiás” (felkent).
A főpapok, kérdezgetve megtudták tőle, hogy ő Jehova küldötte, aki atyáik tömeggyilkosa volt a Mózesi vándorlások idejében. Ezért a főpapok Jézus elfogatását és halálra ítélését tervezték. Júdás beleegyezett a főpapok kérésére, hogy az éj leple alatt az elfogására kiküldött római katonáknak megmutatja, hogy melyikük Jézus. Ezért bosszúból, Jézus árulónak tekintette a galileai Drúz származású Teremtő-istenhitű Júdást. Jézus azt mondta, még az elfogatása előtt: „Aki elad engem harminc ezüstpénzért, megölik majd az én nevemben, mivel az isten (Jahve) felemel engem a földről (értsd: megszöktetik űrhajóval), és megváltoztatja az „áruló” megjelenését, így mindenki azt hiszi, hogy én vagyok, amikor gonosz halált (kereszthalált) hal”.
Húsvét előtti héten Krisztus a főpapok valós állításait is kimagyarázva, azok felindultan halálra akarták kövezni, de eltűnt a szemük elől és félelmében Nikodémus házába menekült a városon kívülre. Ott bujkált a tanítványokkal, hogy a főpapok és a farizeusok ne találják meg. Nikodémus vitt nekik egy bárányt, hogy fogyasszák el. Ebből lett az „utolsó vacsora”. Jézus a vacsora után elküldte Júdást, hogy „tegye meg, amit tenni akar”. Júdás elment a városba, szólt a főpapoknak, hogy hol tartózkodik Jézus. Ez idő alatt Krisztust Jahve kommandósai megszöktették a hátsó szobából, hogy a tanítványok sem tudtak róla. Júdás visszatérve a római katonákkal Krisztust nem találva sehol, amint benyitott a hátsó szobába a titkosszolgálat elfogta és valamilyen technikával átmaszkolták Krisztus kinézetére, majd beengedték hozzá a római katonákat, akik azt hitték, hogy Jézust fogták el.
Másnap, szörnyű megaláztatásokkal, kínhalállal kivégeztették Krisztus helyett, miközben folyton állította, hogy ő nem Jézus, de nem hittek neki. (Ezt is kihagyták a bibliából.)
Ez alatt az idő alatt a „kegyelmes istennek” nevezett Jahve az "angyalai" (kommandósai) körében, Krisztust védelem alatt tartotta egy bázison.
Hasonló eset volt a II. Világháború végén Hitler megszöktetése, talán épp a krisztusi mintára.
Júdás holttestét,- egy közeli hozzátartozója, az Abarimati József, amint megtudta, hogy mi történt,- elkérte Pilátustól és levette a keresztről Nikodémus, János és Mária segítségével, és gyolccsal körülvéve, helyezték el ideiglenesen egy sírkamrában. Látván azt a mérhetetlen gonoszságot és bűntényt, amit Júdáson elkövettek, József ezért még az éj leple alatt elszállította a holttestet, hogy hozzátartozói körében tisztességesen eltemethesse. Reggel a holtestet a zsidók már nem találták a sírkamrában, ezért kitalálták, hogy „Krisztus feltámadt”.
Pár nappal később Jahve angyalai (a titkosszolgálat emberei), akik Mária őrzésére lettek kirendelve, értesítették Kr.-t, hogy ideje lenne az anyját meglátogatni, akinek a vélt fia halálát el kellett szenvednie és majd elemészti a bánat. Ezért Krisztus kommandósokkal, fegyveres biztonságiakkal (Jahve angyalaival) körülvéve, valamilyen éles fényhatással megjelent (a mesterséges fény akkor még ismeretlen volt és csodának számított) az anyját vigasztalni a házban.
A bibliai négy evangélista közül egyedül János leírását tartják részben realisztikusnak a bibliakutatók, amely azzal zárul, hogy másnap reggelre eltűnt a holttest és abból is kihazudták az igazságot,- pedig János bizonyára beleírta,- hogy ők is azt hitték, hogy Jézus, de nem Jézus, hanem Júdás szenvedett kínhalált, amivel egy soha nem látott bűntény történt, egy idegen, kegyetlen gyilkos, rejtőzködő hatalom beavatkozásával.
A másik három evangélista, 100~300 évvel Kr.után élt és a szent Pál-mozgalommal kialakított keresztény őrületet fokozták azzal a folytatással, hogy Kr. meghalt, de feltámadt és megjelent a tanítványoknak, hogy legyen egy ámulatba ejtő befejezése a szörnyű gyilkos történetnek, a népek számára, elhallgatva azt a szörnyűséget, hogy Júdást gyilkolták meg, Jézus és az atyja Jehova emberellenes vallásalapító tevékenysége miatt.
Ennek a kegyetlen gyilkos történetnek az elleplezésével, vallási köntösbe bújtatásával születet meg az álságos kereszténység, amellyel egy alattomos, gonosz idegen hatalom terrorizálja az emberiséget legalább két ezer év óta és rányomja a balsors és a halál bélyegét az emberi sorsokra.

/Felhasznált irodalom: BARNABÁS Evangéliuma - Angyali Menedék Kiadó/