Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária

Az isten fiának kikiáltott Jézus státuszát a keresztényegyház ma is dogmákkal és titkolózással, a középkorban pedig, az inkvizícióval a legkegyetlenebb gyilkosságokkal hozta létre. Ki volt az valójában, akinek az állítólagos „isteni származását” ilyen sátáni kegyetlenséggel kellett védeni és miért?! Nyilvánvaló, hogy nem lehet isteni, mert ha az volna, nem volna szüksége efféle védelemre és hazug, szánalomkeltő történetre, hogy meghalt a keresztfán, meg félelem keltésre alapozott imádásra. Ilyen elképesztő terrorizmusra csak a gyilkos, bosszúálló gonosz „istenek” vetemedtek a történelem folyamán. Gondoljunk csak a görög-istenekre, akiknek megvoltak az isteni képességeik, amiket jó vagy rossz célokra használtak, de az isteni státusz erőszakos elismertetésére és emberek tömeges gyilkolására, csak az elvetemült istenek merészkedtek bosszúból, vagy haragból. Pl.: Hádész, a harag, a gyűlölet,és a háború istene, aki haragudott a testvérére, Zeuszra és ebből lettek az égi s-földi háborúk, pusztulások és tömeges gyilkolások, mint ahogy Enki és Enlil gyűlölködő hatalmi népirtó háborúja az ősi Sumériában.
Míg, az Igaz Isten-i státuszt elérő földi származású emberek pl.: Buda azaz Buddha, Igor herceg, Csaba fejedelemfi, Petőfi, vagy a kínaiaknál Konfúciusz, a Békére, Barátságra és az összetartozásra tanítottak, példát mutatva saját életükkel, óvták, segítették az embereket az Igaz Teremtőisteni úton.
Lehet, hogy Jézus a gonoszság és a gyűlölet istene, vagy istenének a küldötte volt, jóságos megváltónak álcázva?! Kik voltak a láthatatlan mentorai, akik a háttérből ilyen módon támogatták, számunkra ismeretlen, földönkívüli titkos (ufo) technikával?
Öt éves korában történt, hogy játékközben egy másik gyerek meglökte a könyökével. A "kis Jézus" azt mondta neki: „te innen nem mész tovább” és a fiú holtan rogyott össze. Más fiú játszótársa, lezuhant egy magaslatról és szörnyet halt, mert Jézuska úgy akarta. De agyagból is tudott galambot csinálni, amely elrepült.
A vallás-függetlenkutatók megállapították, hogy legalább négy fiú testvére és három lány testvére volt abban a családban és valószínűleg Jakab volt a legidősebb. Míg a kereszténység azt a kitalált mesét tanította róla, hogy egyedüli gyerek volt a családban, akit az anyja szűzen szült.
Azóta kiderült, hogy egyik sem igaz. Ha szűzen szülte volna, az azt jelentené, hogy mesterségesen megtermékenyítették egy idegen faj képviselői. Mért kellet eltitkolni, hogy melyik ez az idegen faj?! Talán, mert a kékvérű hüllők (az annunakik, másnéven nibiruk) követték el a beavatkozást?! Akiket Mária és utána Jézus is „Istennek” nevezett, Jehovát pedig az „Atyjának" nevezte.
Ezekben kell világosan látnunk a 2 ezer éves keresztény butítás, elnyomás, szenvedés, pusztító háborúk, és mesterséges járványok után, amit az idegen hatalom zúdított az emberiségre!!
Szűzen nem szülhette az anyja, mert, akkor már férjes volt, nem pedig csak jegyes Jozuffal. Az állítólagos népszámlálás, amelyre igyekezett a „szent család”, nem volt elrendelve abban az időben sem a római, sem a korabeli zsidó nyilvántartások szerint, amikor pedig volt, akkor írásos nyoma maradt. Tehát nem volt népszámlálás abban az időben, plusz-mínusz húsz éven belül. Betlehem, pedig nem Jeruzsálem közelében volt, ahogy a bibliában hazudták, hanem 95-100 kilométerre északra, de az már mélyen a Pártus-birodalom része volt, ezért a betlehemi születés is hazugság. A hazudozásnak a „gójok megtévesztésére” régi hagyományai vannak a judaizmusban! Amikor a katolicizmus megalakult Rómában, az ó-görög iratok a zsidó Mirjamot emmanuelnek írták, ami nem szüzet, hanem fiatal nőt jelentet. Amikor, Biblia első latin kiadásához /Gutenberg nyomtatással/ az ó-görög iratokat lefordították latinra, akkor már XIII.Gergely pápa szűznek fordítatta, hogy az egyház árdekében elhitesse az emberekkel, hogy Jézus csodával született isten fia. Az a XIII.Gergely pápa , aki világ legpontatlanabb, keresztény naptárát is kiadatta 1582-ben, amelyben Jézus születését, mintegy 5-8 év eltéréssel karácsony előestéjére hazudják, Mitrász születésének a mintájára. A szűztől való hazugság is Mitrász mintára van, mert amint az a Mitrász fejezetben írva van, ő született Karácsonykor a fény ünnepén, Ahura Mazda gyermekeként.
Ezekkel a hazugságokkal hozták létre az "isten fia" státuszt, amely hazugságokkal és hamis propagandával a keresztény egyház és szektái, még ma is eteti a híveit.
Az eredetileg Bizánci, keleti-egyház hívei, az ortodox keresztények legalább a születés dátumában nem hazudnak, ők január 6.-án tartják a születési évfordulót. Gergely pápa művéhez fűződik, a prostituáltnak nevezett Mária Magdala is, aki Jézus támogatója volt, akinek munkája nem lévén és mivel nem is akart dolgozni, nők támogatására szorult. Ebből eredően hirdette: „Add el minden vagyonodat és oszd szét a szegényeknek”. Mivel nem dolgozott, ő is szegény volt, ezzel magára utalt elsősorban. Az egyik ilyen támogatója volt a Magdalai Mária, aki egy alkalommal hálából a „tanításokért” Jézus fejére kent többszörös adag balzsamolajt, amit Júdás szóvá tett, hogy azt 300 pénzért lehetett volna eladni és „szétosztani a szegényeknek” ahogy azt korábban pont Jézus mondta. Júdásnak ezen véleményén Jézus fel volt háborodva! Bizonyítottan, nem volt Mária Magdalával törvényes párkapcsolata, jegyessége, vagy házassága. A zsidótörvények szerinti szokásjogokat felrúgta, vagy kifogásolta, amivel a zsidó főpapokat is magára haragította. Beszédeivel, megfélemlítéseivel, és arroganciájával, lázítónak, munkakerülőnek, forradalmárnak, és csodatévőnek (vagy csalónak) számított, aki a társadalomra veszélyes volt.
A főpapok úgy tudták, hogy ő a „messiás”, aki a hitük szerint, mint szabadító, felszabadítja őket a római megszállás alól. Ők ezt a fogalmat tévesen, a saját céljuk szerint értelmezték, mert ó-görögül a „messiás”, messe, messes: felkenést, felkentet jelent. Jézust még gyerek korában, Egyiptomban, az egyiptomi évek alatt felkenték az ottani papok, titkos okkult piramis szertartás keretén belül hüllőzsírral, ami a hüllőfaj (annunakik) elkötelezett szolgálatára vonatkozott. Ettől volt „messiás”.
A főpapok, kérdezgetve megtudták tőle, hogy ő Jahve küldötte, aki atyáik tömeggyilkosa volt a Mózesi vándorlások idejében. Ezért a főpapok az elfogatását és halálra ítélését tervezték. Júdás beleegyezett a főpapok kérésére, hogy az éj leple alatt az elfogására kiküldött római katonáknak megmutatja, hogy melyikük Jézus. Ezért bosszúból, Jézus árulónak tekintette a galileai Drúz származású Teremtő-istenhitű Júdást. Jézus mondta, még az elfogatása előtt: „Aki elad engem harminc ezüstpénzért, megölik majd az én nevemben, mivel az isten (Jahve) felemel engem a földről (értsd: megszöktetik űrhajóval), és megváltoztatja az áruló megjelenését, így mindenki azt hiszi neki, hogy én vagyok, amikor pedig gonosz halált (kereszthalált) hal”.
Húsvét előtti héten Kr. a főpapok állításait kimagyarázva, azok felindultan halálra akarták kövezni, de eltűnt a szemük elől és félelmében Nikodémus házába menekült a városon kívülre. Ott bujkált a tanítványokkal, hogy a főpapok és a farizeusok ne találják meg. Nikodémus vitt nekik egy bárányt, hogy fogyasszák el. Ebből lett az „utolsó vacsora”. Jézus a vacsora után elküldte Júdást, hogy „tegye meg, amit tenni akar”. Júdás elment a városba, szólt a főpapoknak, hogy hol tartózkodik Jézus. Ez idő alatt Kr.-t Jahve kommandósai megszöktették a hátsó szobából, hogy a tanítványok sem tudtak róla. Júdás visszatérve a római katonákkal Kr.-t nem találva sehol, amint benyitott a hátsó szobába a titkosszolgálat elfogta és valamilyen, máig ismeretlen technikával átmaszkolták Kr. kinézetére, majd beengedték hozzá a római katonákat, akik elfogták, mint Jézust.
Másnap, szörnyű megaláztatásokkal, kínhalállal kivégeztették Kr. helyett, miközben folyton állította, hogy ő nem Jézus, de nem hittek neki. (Ezt is kihagyták a bibliából.)
Ez alatt az idő alatt a „kegyelmes istennek” nevezett Jahve az "angyalai" (kommandósai) körében, Kr.-t védelem alatt tartotta egy bázison.
Hasonló eset volt a II. Világháború végén Hitler megszöktetése, talán épp a krisztusi mintára.
Júdás holttestét,- egy közeli hozzátartozója, az Abarimati József, amint megtudta, hogy mi történt,- elkérte Pilátustól és levette a keresztről Nikodémus, János és Mária segítségével, és gyolccsal körülvéve, helyezték el ideiglenesen egy sírkamrában. Látván azt a mérhetetlen gonoszságot és bűntényt, amit Júdáson elkövettek, József ezért még az éj leple alatt elszállította a holttestet, hogy hozzátartozói körében tisztességesen eltemethesse. Reggel a holtestet a zsidók már nem találták a sírkamrában, ezért kitalálták, hogy „Krisztus feltámadt”.
Pár nappal később Jahve angyalai (a titkosszolgálat emberei), akik Mária őrzésére lettek kirendelve, értesítették Kr.-t, hogy ideje lenne az anyját meglátogatni, akinek a vélt fia halálát el kellett szenvednie és majd elemészti a bánat. Ezért Krisztus kommandósokkal, fegyveres biztonságiakkal (Jahve angyalaival) körülvéve, valamilyen éles fényhatással megjelent (a mesterséges fény akkor még ismeretlen volt és csodának számított) az anyját vigasztalni a házban.
A bibliai négy evangélista közül egyedül János leírását tartják részben realisztikusnak a bibliakutatók, amely azzal zárul, hogy másnap reggelre eltűnt a holttest és abból is kihazudták az igazságot,- pedig János bizonyára beleírta,- hogy ők is azt hitték, hogy Jézus, de nem Jézus, hanem Júdás szenvedett kínhalált, amivel soha nem látott bűntény történt, egy idegen, kegyetlen gyilkos, rejtőzködő hatalom beavatkozásával.
A másik három evangélista, 100~300 évvel Kr.után élt és a szent Pál-mozgalommal kialakított keresztény őrületet fokozták azzal a folytatással, hogy Kr. meghalt, de feltámadt és megjelent a tanítványoknak, hogy legyen egy ámulatba ejtő befejezése a szörnyű gyilkos történetnek, a népek számára, elhallgatva azt a szörnyűséget, hogy Júdást gyilkolták meg, Jézus és az atyja Jehova emberellenes bűnei miatt.
Ennek a kegyetlen gyilkos történetnek az elleplezésével, vallási köntösbe bújtatásával születet meg az álságos kereszténység, amellyel egy alattomos, gonosz idegen hatalom terrorizálja az emberiséget legalább két ezer év óta és rányomja a balsors és a halál bélyegét az emberi sorsokra.

/Felhasznált irodalom: BARNABÁS Evangéliuma - Angyali Menedék Kiadó/