Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Jézus eltitkolt küldetése a Hun Birodalomban

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”, amit a keresztény vezetés (a Vatikán) eltitkol.

...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését.       Az oroszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.
12 éves korában egy izraeli visszatérés alkalmával, Jeruzsálem templomában megvédte hitét (a titkos háttérhatalmi támogatással). Öt órás maratoni szópárbajban legyőzte a zsidó főpapokat. (Ekkor már beültetett adó-vevő mikrochippel rendelkezett).
Kövesd Hun Birodalmi fővezér az Élet Templomának megbízásából Jézus születése után 15. évben, Ordoszból Partikán vitézt küldte a hétvári, egyiptomi tárkányképzésre. Ez alatt a 4 éves tárkányképzés alatt Jézus az összes korabeli ifjút áttérítette a Jahve zsidó-isten hitre, amit ő egyistenhitnek nevezett. Mivel tudásban háttérsegítséggel Partikánt is megelőzte, mindkettejüket a tébai bölcsekhez küldték továbbképzésre. Öt évig tanultak Karnakban. Ezekben az években Partikánnak az volt a feladata, hogy Ordoszba küldjön jelentéseket a Római Birodalomban történtekről. Jézust 24 éves korában Partikánnal Ordoszba vezényelték beavatott képzésre. Ezen a beavatott képzésen ismerkedett meg a neopoliszi görög kereskedelmi központból jött Izsboldóval, meg a Koncsúr birodalmának Parajd központjából küldött Hungár beavatottal. Itt újabb öt évig tanultak az Élet Templomában folyó beavatott képzésen, ahol Jézus vezetésével megpróbáltak forradalmi változásokat véghez vinni. Ez a világ legjobban szervezett Hun Társadalom-irányító központjában teljes mértékben ok nélkülinek bizonyult, ugyanakkor főben járó bűnnek, lázításnak számított, amiért itt is kivégzés járt a törvények ellen lázadóknak. Kövesd, mint fővezér ettől igyekezett eltekinteni és az Öregek Tanácsával más megoldást választott. A forradalmi ifjakat, vezetői tehetségük elismerése mellett ezután Ordoszból, ezeket a beavatottakat a kritikus helyekre irányították, a Hun Birodalom kellő vezetése érdekében. Így került Partikán két Neapolisba is, a Róma alattiba, meg a Krím-félszigetibe; Jézust visszaküldték a háborgó Júdeába, Jeruzsálembe /ősi hikszoszi nevén Hiero-Solymába/, ahonnan az uruki beavatottakkal agadei rovással állandó levelezésben állott. Hungárt pedig Úzvár,- Eger,- Engadi térsébe vezényelték. A „Szent láda” titkos szabályai szerint, Ordoszban elismerték Jézusnak a Messiási felkenését is, amelyet Egyiptomban kapott titkos okkult szertartáson. Ezután Töbeten /Tibeten/, majd az Indus-folyó felső folyásán tovább vándorolva, a Nimród király alapította Nippurban (Napúr városában) legmagasabb fokú beavatottá kiáltották ki, nem gyanítva a titkos háttérhatalom közreműködését. Ezt követően Urukban 29 évesen,- a hunoknál akkor már több ezer év óta (Ataisz óta) meglevő Egy Igaz Isten-közösséget - “újjászervezte” azzal a céllal, hogy királlyá koronázzák. Ezzel az ármánnyal, az ősi Egy Igaz Isten-vallás felett az annunakik átvették a hatalmat, amelynek Jehova volt az irányítója, csak úgy, mint a zsidó-vallásnak is. A lugalok, a legfelsőbb papság, királlyá koronázták a Gilgames koronával, a mai magyar Szent Korona, akkori sámán beavató korona alapváltozatával, amely abroncskorona volt a 12 db. szíriuszi "beszélő" drágakővel.
Az Ordosz székhelyű Kövesd fejedelem, Hungár beavatottat Eger térségéből lovas kísérettel a 33.év kora tavaszán Úr városába vezényelte. Judeán keresztül kellett mennie, hogy találkozzon Jézussal, aki átadta neki a hikszoszi tárkányrovással rótt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és az ordoszi beavatottak új hitvallásáról van szó, amelyet a Szeretet Vallása néven neveztek. Kérte Hungárt, hogy juttasa el őket az Élet Templomába, hogy a tanítások hamisítatlanul fenn maradjanak az utókor számára, mert a látók szerint is Júdeában megfogják ölni. Hungár felajánlotta Jézusnak, hogy menjen vele, vissza Úr városába az Igazisten hitűek gyülekezetébe az általa vezetett lovas kísérettel teljes biztonságban, de Jézus bízva a titkos háttér támogatásában, nem fogadta el. Miután a tanítványok elterjesztették, hogy a Messiás feltámadt, a zsidó papság ismerve Jézus valódi kilétét, másodszor is el akarták fogatni és keresztre feszíteni.
/Az Arvisura nyomán/

A krisztusi küldetésről

Pártusok

Krisztus születése előtt még a Hun-Pártus Birodalomban is túlzottan nagy reményeket fűztek a Nibiruról küldött, mesterséges megtermékenyítéssel történő megszületéséhez. Akkor még nem tudták, hogy ez a küldetés megalapozza a későbbi legkegyetlenebb zsarnoki keresztényi uralmat, ami leginkább a magyarságot több mint egy évezreden át fogja pusztítani és gyilkolni, a királyság törvénytelen bevezetésétől (István kir.-tól) kezdve. A Hun Birodalomban Jézusnak minden segítséget megadtak küldetésének a sikeréhez. A kimenekítését Egyiptomba, a hun-Féran naptár szerinti névadását, majd a felnőttkori legmagasabb fokú 5 éves beavatott képzést Ordoszban, utána a legmagasabb fokú 24 karélyos beavatotti elismerést, és a királlyá koronázását Uruk városában mind a Hun Birodalomtól kapta. Mindezek  elleneére a titkos háttérhatalom hamis Jehovai istenhittel leigázta az emberiséget, vagy pont ez volt a cél?!
A zsidók rájöttek, hogy Jézus az Egy Igaz Istenként Jahve-t emlegeti, az őseik gyilkosát az ó-szövetségből, akit az atyjának és az óriási technikai fölényük miatt, mindenhatónak is nevezett. A zsidók így megtudták Krisztus valódi kilétét és ezért akarták elfogni és meggyilkolni. 

Később, a földönkívüli háttérhatalom, a katolicizmus létre hozásával a zsidó népet juttatta keresztény vezetői pozícióba, hogy megtörje a zsidó nép ellenállását és ellenszenvét. Arrogánsan mindenkit lepogányoztak és fosztogatással, gyilkolással folytattak "hittérítést",  keresztényi gyűjtőfogházba hajtva Kis-Ázsia és Nyugat-Európa népeit. Germániát katonailag már Krisztus korában leigáztatták Rómával előkészítve a teret a későbbi kereszténységnek. Róma volt az, amely egy valóságos pogány, öldöklő, terror hatalommá vált hüllő háttérhatalmi irányítással. Már ebben a korban folyamatos kísérleteket tettek a római birodalmon kívüli Közép és Kelet-Európai szabad népek, a Hun, később az Avar Birodalom népeinek a fegyveres leigázására is, de ebben a két esetben teljes kudarcot vallottak. A római birodalom katonailag összeomlott és megsemmisült a hunokkal vívott nagy háborúban 451-452-ben. Ezt a vereséget a nyugati uralkodó réteg nem bírta elviselni és a legaljasabb orvgyilkos módszerhez folyamodott. Atilla óvatlanságát kihasználva, alattomosan megmérgeztették és Atilla halálával a Hun Birodalom a Kárpát-medencében meggyengült. 

Krisztus valósághű kinézete

A római keresztény vezetés felbujtására, mintegy ötszáz évvel később, 992-től tűzzel-vassal gyilkolták a Kárpát-medencei ősi Igaz Istenvallású magyarságot, akkor már a német kereszténység felhasználásával. Újabb ötszáz évvel később a királyi szkíta vérvonalú Mátyás királyt is megmérgezték, szintén német-keresztény orvgyilkosokkal. Keresztény ármánnyal elkövetett Atilla orvgyilkossága miatt meggyengült Hunniát, az Avarok megerősítették egy újabb hun szövetségi őshaza megerősítő honfoglalással 560-ban. A Kárpát-medencei Avar Birodalom megerősödése hatására a nyugati keresztény vezetés újabb ármánnyal, az erőszakos keresztény hittérítéssel próbálkozott. A későbbi avar vezetőket, 700 táján "megtérítették" és megkeresztelésükkor zsidó neveket (Jakab, Jeromos stb.) adtak nekik, mint "jó keresztényeknek". Innentől kezdve az avar főemberek befolyásolhatóvá és zsarolhatóvá váltak a krisztusi ármánnyal. A Vatikán ezen az előkészítésen felbátorodva, nagyarányú hittérítésre (keresztes háborúra) szánta el magát a "pogány" Avar birodalom köznépe ellen, Nagy Károly frank királyt, aki anyai ágon avar volt, kinevezve keresztes hadvezérnek. A német-római-frank egyesített hadak, gyermekeket és asszonyokat is legyilkolva, 15 társzekér aranyat raboltak el az avaroktól, Budavárát is teljesen kifosztva. Ezt a nyugati papság, az avarok adakozásának minősítette a szószékekről hirdetve, és a keresztény kolostorok számára szétosztva. Az Encs-Bécs közötti nyugati avar területet elfoglalva, elkezdték betelepíteni keresztény bajorokkal. Ez a gyilkos erőszak volt a jellemző a krisztusi kereszténységre minden időkben. Az Avarok az elkeresztényesedés miatt a 700-as évektől már nem tudták megvédeni magukat. Az ősi Hunniai Avar Birodalmat a nyugati zsidó-kereszténység két nagy keresztes hadjárattal leigázta. Az avarok 800 -ban történt végzetes leigázása és kirablása után került sor az új időszámítás szerinti harmadik nagy honfoglalásra, a Magyar Törzsszövetség Kárpát-hazai honmegerősítésére 896-ban.

  Árpádék a nyugati hadjáratokkal az elrabolt avar aranyat a kolostorokból begyűjtötték, ahol fellelték a táltosok feljegyzései alapján. Ahol meg beolvasztották, ott adófizetésre kényszrítet-ték a tartományokat. Ezeknek az elrabolt avar kincseknek a visszakövetelését és visszaszerzését sérelmezte a nyugati keresztény világ és bosszúból egy újabb egyesített keresztes hadjáratott hirdettek a magyarság kiirtására 907-ben, szintúgy mint az avarság ellen 800-ban. Ez volt a 3. egyesített nagy nyugati keresztény terrortámadás az ősi Hunnia ellen, ami szintén a sátáni kereszténység agresszív rablótámadása volt az ősi Igaz Istenvallású magyarság ellen. A Nagy Honvédő Pozsonyi Csatában ezt az újabb támadást zúzták szét Árpádék, megőrizve Hunnia hun népességének függetlenségét, az emberi méltóságunkat, az Igaz Világteremtő Isten-vallásunkat, és visszaszerezve az Encs folyóig a hun-avar területeket.

  A nyugati kereszténység vatikáni központtal, a krisztusi ármányt felhasználva egyreinkább megerősödött és népek tömegét a dogmáival erőszakosan megfertőzte, hívőkké tette, ami 970-től Magyarországra is átterjedt. Magyarországon Gejza fejedelmet megvesztegeték, a fiának királyságot ígértek, már gyerekkorban eljegyezve a bajor hercegnővel. Törvénytelenül, erőszakkal és gyilkosságokkal (puccsal) bevezették a kereszténységet. Ez belháborúhoz vezetett. A Koppány vezette Szabadságharc leverése után, tűzzel-vassal pusztították a kultúránkat és a hun-magyar népet, a kereszténység aklába terelve.
  A korabeli hun birodalombeli szíriuszi származású beavatottak tudni vélték: "Jézus 12 és 30 év kora közötti időszak eseményeit az annunakik letöltötték a memóriájából". Ezzel a fejlett kémtevékenységi módszerrel minden fontos információt megszereztek a Hun Birodalom működéséről, ami Jézus tudomására jutott az ordoszi öt éves legmagasabb fokú beavatott képzésen. Ezeket a későbbi évszázadokban a háttérhatalom felhasználta ellenünk. Pl.: az Igaz Teremtő Isten-hitünk, a Magyar Vallás, létidegen és fanatizált zsidó-keresztény istenhitre erőszakolása, vagy a természetgyógyász sámánok és táltosok elítélése és kivégzése a Krisztus-hit által vezetett terrorista szervezet, az inkvizíció által. Bibliai ószövetség tele van gyilkossági és tömeggyilkossági történetekkel, vallásos mázzal, a zsidó népet arra kényszerítő és buzdító paranoiás, magát istennek neveztető Jahve (Jehova) vezette, annunaki háttérhatalmi terrorizmussal. Jézust, mint ennek a hatalomnak a küldöttét akarták a zsidók meggyilkolni. A 40 napos alapos felkészítés után megkapta a Krisztus titulust, felhatalmazást és teljes titkosított háttértámogatást az emberiséget manipuláló küldetése végrehajtására. A gyógyítások és csodák is előre kitervelt színjátékok voltak, az emberek elhitetésére. A zsidó főpapok ezt is tudták, ezért támadták azzal, hogy a sátáni hatalommal (az ördöggel) összejátszik. A Krisztusi küldetésnek, most már tudjuk, hogy óriási negatív, pusztító hatása volt és van az emberiség legutóbbi kétezer éves történetében!

A kriszt, krisztos eredeti ó-görög szó jelentése: törölni, eltörölni (vallási értelemben az igazságot!!! Dogmákkal.) Ez a krisztusi hatalomgyakorlás lényege!
Azóta pont ez történik az emberiség történetében! Tűzzel-vassal irtják az igazság megnyilvánulásait, mert az szellemi fény és erő, amely a sötétséget is megvilágítja. Lásd pl. a joggyakorlatot: már a törvénykönyvekből is eltüntették az "igazság" fogalmát, következésképp nem igazságszolgáltatás és képviselet történik a bírói joggyakorlatban, hanem az ellenkezője.  Az igazság elpusztítására irányuló totális törekvést fejezi ki a hírhedt 666, a sátánt, a fenevadat kifejező szám is. Bizonyítottan a Bibliát 189-ben állították össze, a Tóra írásaiból és mesterkélten létre hozott hamis Evangéliumokból kreálva egy "új szövetséget" a krisztusi szánalom keltő történettel, hogy kialakítsák a vakhitet az emberekben. Ha ennek az évszámnak a számait összeadjuk, 18 lesz belőlük (1+8+9=18), ami más formában 6+6+6, szintén 18. Tehát a sátáni 666 jelentése, a 189-ben megjelent bibliával: Elpusztítani az igazságot a földön, az emberek közti összetartó erőt, a szeretetet átterelni Jézusra, a dogmák hirdetésével meg zsákutcába (szektákba, vallásokba) terelni az emberiséget, és ha időnként még ez sem elég az elnyomáshoz, akkor a nemzeteket és a szabadságvágyó népet pusztítani és gyilkolni, az elnyomóhatalom fenntartása érdekében! /Pl.: 1000-István kir., 1514-Dózsa, 1703-Rákóczi, 1849, 1920-Trianon, 1956, stb./.
A messe,- messen jelentése pedig: kenést, felkenést jelent. Messiás=felkent. A földönkívüli hüllő háttérhatalom felkentje, kiszolgálója. Ez krokodil zsírral-olajjal való felkenést jelentette a késő egyiptomi titkos okkult piramis-szertartások keretében, Ámon (Ármány) hatalmának az elkötelezett szolgálatára. Erre utal az Ámen kifejezés, minden keresztény-ima végén! (a Buddhizmusnál ez kizárt). Ezért nem teljesülhetnek a mi érdekünkben a keresztény imák, hanem  ellenünk hatnak! Mindez a sátáni-hatalom képviselőinek, az embergyűlölő Annunaki hüllő lények és földi képviselőiknek az érdekeit szolgálja, a vallások és a pénzeszköz mindenkori gátlástalan felhasználásával, mások kihasználásával, élősködéssel és kizsákmányolással.

A keresztény kifejezés jelentése: keresztre (kivégzésre) szánt áldozat, ami rabszolgát jelent, és annak a kivégzését lázadás esetén! Római gúny elnevezés, fenyegetően utalva a kereszthalálra, ami kegyetlen kínhalálbüntetés volt az elnyomó és megalázó római birodalomban. A kereszténységet,- hogy az ember továbbra is kizsákmányolható áldozat legyen, -a leigázott, szolgasorsba kényszerített emberiségnek szánták a római birodalom összeomlása után. Ennek megfelelően állították össze a bibliát és létrehozták a katolicizmust, mint hatalomgyakorló kíméletlen, leplezett terror szervezet. A katolicizmussal, mint önkényes törvényhozó, hatalomgyakorló és végrehajtó intézmény létrehozásával, vezető papi állásokat hoztak létre a maguk jólétét biztosítva. A sátáni szellemű elnyomással párhuzamosan folyt Jézus Krisztus által fémjelzett cukormázas szeretet vallás hirdetése a bibliából, hogy "szeresd ellenségeidet is, meg aki meg üt egyfelől, annak fordítsd oda másik orcádat is", hogy könnyebb legyen a sátáni hatalom dolga, a megfélemlítő hatalomgyakorlás, a szeretet hirdetésének a leple alatt, Ámon-Ármány,-Jahve,-Jehova szellemében. A keresztények azt hitték, hogy ők igaz isten-hívők, holott hamis isten-hívők lettek. Nem is lehettek mások csak áldozatok, mert Jézus a tömeggyilkos Jehovát nevezte az ő Atyjának, küldőjének és a nagybetűs "Istennek". Ez alapján a Bibliával végzetesen félre vezették, nyomorúságba süllyesztették és áldozattá tették az emberiséget.
  Az Igaz Isten tudat hirdetői a sámánok, táltosok, mágusok, és gnosztikusok, a Világ Teremtő Igaz Isten tudatúak voltak. A több ezer évvel korábban ARDVISÚRA ANYAHITA tanítása nyomán, az Egy Igaz Világteremtő Szellemiség tudatának a folytatása az ős Magyar Életvallás volt, amelyet  MAGYA fejedelemről és az ő fiáról MAGYAR kaukázusi fejedelemről neveztek el. Ez a Magyar Természetes Életvallás kovácsolta Közösséggé és Egységgé a Hun-Magyarságot sok évezredes történelme során a "Béke és Barátság, Béke és Testvériség" szellemében. Krisztus előtt több ezer éven keresztül, ami a 2. hun Aranykor volt. Krisztussal – ezzel ellentétben, az annunaki háttérhatalam – a halálvallást, a kereszténységet hozta létre az emberiségnek. Az ember, ember általi folyamatos népirtást.

  A kereszténység, mint vallás, az emberiség leigázására lett létrehozva egy szánalomkeltő hamis Krisztusi történettel és erre épülő totális vallási diktatúrával. Az eredeti Barnabás evangélium szerint, a Jézusi kálvária nem más, mint kegyetlen bosszúállás Júdáson, akit a Krisztusi titkos háttérhatalom árulónak bélyegzett, a krisztusi manipulációs tevékenység kifogásolása miatt. Kr. elfogására kiküldött római katonák elől Jehova kommandósai megszöktették Kr.-t, Júdást pedig elfogatták a rómaiakkal, akit kitettek a zsidók bosszújának, akik azt hitték, hogy a Krisztust ítélik el és végeztetik ki kínhalállal. Krisztust a háttérhatalom kommandósai űrjárművükkel megszöktették egy biztonságos helyre, a bázisra. Még 40 napig a földön tartózkodott, megjelent az anyjának és a tanítványainak, azok meg azt hitték, hogy meghalt, de feltámadt és ezt terjesztették az embereknek. 40 nap után Krisztust látványosan felemelték egy láthatatlan tartományba álcázott űrjárműbe (ufóba) és eltávoztak vele. Az akkori szóhasználattal „felment a menybe”.
  A tömeggyilkolást és népirtást végrehajtó Hitler megszöktetése  hasonló forgatókönyv szerint történt a II.világháború végén Berlinben. Hitler hasonmását (akit genetikai manipulációval már születésétől kezdve létrehoztak) feláldozták, fejbe lőtték öngyilkosságnak álcázva, majd leöntötték benzinnel és felgyújtották, hogy ne lehessen azonosítani, hogy csak hasonmás volt. Hitlert pedig a felelősségre vonás és kivégzés elől, Éva Braunnal és az SS-tisztikarral együtt repülőgéppel megszöktették Argentínába. Ez már bizonyított tény.
  A Krisztusról az lett elhitetve az emberiséggel, hogy az isten báránya, akit az atyja kínhalállal feláldozott a kereszten. Ez az emberiség legnagyobb átverése! Az emberiség félrevezetésével, megfélemlítésével és dogmatikus szellemi megnyomorításával, lebutításával hozták létre a totális háttérhatalom által irányított keresztény politikai diktatúrát a föld népessége felett! Folytatva ezzel a zsidó ó-szövetség elkövetett szörnyűségeit.
  A történelmi események bebizonyították, hogy a korábban békében élő Igaz Szellemiség népei a hatalmas Hun Birodalomban, a keleti-nagy víztől (a Csendes-óceántól) az Avar-Birodalom nyugati határáig, az Encs-folyóig elnyomás alá kerültek, vagy csak súlyos harcok és áldozatok árán tudtak fenn maradni a keresztény és az iszlám ármány és terror ellenében.
"Gyümölcséről ismerszik meg a fa"! (Mondta Jézus. Ami igaz, csak helyesen kell értelmezni!)
A nyugati és keleti római birodalomban, nagy Konstantin császár bábáskodásával, háttérhatalmi érdekvallássá megalakult a zsidó-kereszténység. Azt követően, sátáni elnyomó, kizsákmányoló és leigázó elvekkel a katolicizmus szelleme uralkodott, amelyet a Krisztusi hamis történettel leplezve, erőszakkal terjesztettek és tűzzel-vassal irtották az emberiséget, a más vallásúakat, de főként az Igaz Istenvallásúakat.
Felhasznált irodalom:
Goldeneye: Dekódolt Biblia - Idegen lények és a Szentírás ;
Szloszár József: Biblia-ami a kulisszák mögött van I.- II.