Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK

Az ARVISURA nyomán, a Hun-Szövetség Igaz-történelemírásából.
/Csak igaz és tiszta forrásból, a zavaros, történelmi öntudatlansággal fertőző nyugati írások kizárásával./

Az élővilágban és az emberben Létező Élet az Ős(Íz)Ten, az ősi Magyar Életvallás szerinti Igaz Élő Isten.
A történelem hamisító, vallási alapon embereket egymással gyilkoltató zsarnokság pedig a gonosz “isten”.
Őseink történelme a mi történelmünk.
Mi éltük azt meg korábbi életeinkben.
Az Igaz Isten megnyilvánulásának a lehetősége bennünk Él.
Ne máshol keresd, ne rajtad kívül, ne a templomokban,
és ne az égben, mint a bolondok, mert az a bolondok istene.
A kereszténység gyilkos ármány és bilincs a lelkeken!

 

A tartalomból:

  • A valós történelemtudás helyre állítása.
  • Galaktikus történelem megértése a vallási dogmák helyett.
  • Az emberi tudatosság emelése.
  • Hatékony védekezés a gonosz erők szellemi elnyomásától.
  • A sötét erők szellemi elnyomásának a leleplezése.
  • A tudati káros befolyás hatástalanítása.
  • Az emberiség tragédiájának az okai.
  • Multi dimenzionális gondolkodás és tudatosság kialakítása a földönkívüli galaktikus SEGÍTŐINKKEL.
A ki nem mondott igazság méreggé válik Egy japán professzor hitvallása és kiállása a magyarokért A Hagyományőrzésről Az Őstörténelem kutatásról Te ki vagy?! KIK VAGYUNK, vagy kik nem vagyunk!? Bevezetés a Hun Történelembe. Atlantisz elpusztítása Atlanti emberi faj A Hun-Magyar Rovásírás és az ARVISURA Magyar Eredet Hun-Magyar Közös Eredet Visszatérés Ataiszról Eurázsiába A 24 HUN TÖRZS Belső-ázsiai letelepedése a jégkorszak után A Hun népek rövid története Hol volt az eredeti hun-őshaza?! Egyiptomi hikszoszi írás azonossága (a fáraó korszak előtti) a hun-magyar rovásírással Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön Az igaz történelmünket aranylemezekre írták elődeink Nyugati zsidó-keresztények amerikai honfoglalása népirtással Az első hazatérés a Kárpát-hazába. További visszatérések a hun-őshazába A Pannon Birodalom megalakulása. A Római Birodalom megalakulása és a népek elnyomása Eged vezér Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban Ki van a kereszten?!! Krisztus igazi arca. 3D modell a Torinói lepelről Kitalált „megváltó” és kitalált „szűz” Mária Mária és Jézus állapota Mithrászról másolták a bibliai Jézusi történetet A bibliai Jézus sosem létezett… Mithrász, - Jézus, – Judaizmus összefüggés Ki is volt Jézus valójában?! Idegen judeo-keresztény istenek imádása Az emberiség kiszipolyozása Kik azok az Annunakik?! Az Aranykor világvége Az Annunakik „tündöklése” és bukása Ki is volt Jehova?! A zsidók honfoglalása /a kánaáni tömegmészárlás/ A keresztelés névadással leplezett okkult rituálé Más népek származása 1 /a zsidó nép/ Sötét korszak, amelyben élünk Katolicizmus felemelkedése
Óvakodj a kereszténységtől és minden formájától!! Az Élet-Teremtők és pusztítók a Földön és a vallások Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal Inuaki Dáviddal készült riportból Az eredeti Miatyánk meghamisítása A Himnusz A Buddhizmus talán az egyetlen Igaz Isten Szellemiség a világon. A Magyar Törzsszövetség megalakulása az Etel(Etil),-Ural-köz térségében A Hunok Nagy Honvisszafoglalása Hunniában Az ókori kelet-nyugati nagy háború, Atilla hun-fővezér vezetésével A győzelem után az aranyasszony okozta Atilla tragédiáját! Az Avar Égi-Birodalom megalakulása Az elrabolt avar kincsek nyomában A Magyar Törzsszövetség honfoglalása A magyarok NEM azért jöttek… Magyar DNS vizsgálat eredménye Szemita faj genetikai kutatása Az avar kincsek visszaszerzése Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában „szent” István királysága a valóságban József Attila: Ősapám Koppány vezér hitvallása A pápaság sátáni arca A keresztes háborúkról Az ARVISURA titkosítása a kereszténység pusztítása elől Magyarország leigázása a kereszténységgel Mongol hadjárat igaz háttere Más népek származása 2 /a Habsburgok/ A megtévesztés módszerei és hatásai Háttérhatalmi népgyilkos módszerek!! Procyonbeliek tanulsága a földi emberiség számára! IDEGEN CIVILIZÁCIÓK FÖLDI TEVÉKENYSÉGEI Magyar találmányok és feltalálók Mit mondtak híres emberek a zsidókról Világrontás mai forgatókönyve Történelem hamisítások célja Az Élet Energiája Magyarság sírba tételei és feltámadásai A magyar nép Európa legősibb népe Áldottak a magyarok Egy főrabbi üzenete a világ legősibb népének A hunok, magyarok ősi szent írása Ős-Ten Hitünk Értékrendje! Egy Hun Táltos tanítása Atilla udvarában A Napvallás és a lelkiismeret jelképe. Ősi világ-örökségünk a Tamana Kultúra Az emberiség fejlődése??!

A magyarok NEM azért jöttek…

A magyarok NEM azért jöttek vissza a Hunniába, hogy a nyugatnak meghódoljanak, mint "pogány"nép, és felvegyék az álnok és alattomos gyilkos nyugat-római kereszténységet. A hun népeknek ősidők óta megvolt a Világteremtő Igaz Isten vallása, amely a Magyar Életvallás volt. A magyarok azért jöttek, hogy a hun és avar birodalmat helyreállítsák, a nyugati befolyást és az azzal járó térhódítást megszüntessék.

Magyar DNS vizsgálat eredménye

A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.

Szemita faj genetikai kutatása

Árkay László: Monográfok - W. Penfield kanadai professzor kutatása - A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladatnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint felsőbbrendű gént.

Az avar kincsek visszaszerzése

Amikor Kurtán fejedelem megbetegedett, már csak a Pannon-föld elrendezésére volt ideje. De öccse, Árpád magára vállalta az Encs-Enns folyóig, a hun-avar határig terjedő államszervezést, Kalágé és Lóbérc visszafoglalását. Árpád tehát Kalágén (Klagenfurton) keresztülhaladva (ahol, Bős tudunt meggyilkolták a németek), seregével megjelent Berengár király hadainak közelében. Követeket küldött hozzá és visszakövetelte az elrablott avar kincseket.

Árpád fiai nem haltak meg a pozsonyi csatában

Egy történelem hamisító, rosszindulatú zsidó-római keresztény hazugság a sok közül, hogy Árpád fiai 907-ben meghaltak a pozsonyi csatában. A német-római keresztény papság felháborodva az elrabolt avar kincsek visszaszerzésén az Árpád vezette nyugati hadjáratok miatt, összesített nyugat-európai keresztes háborút hirdettek a Magyarság "kiirtására" (hogy merik visszakövetelni az elrabolt kincseket?!). A többszörös nyugati keresztes túlerővel szemben, Pozsonynál az Árpád vezette Magyar hadak zseniális győzelmet arattak, amelyet ma is oktatnak a legnagyobb amerikai tisztképzőn, a West-Pointon.

„szent” István királysága a valóságban

A zsidó-kereszténység bevezetésének története az Igaz Isten Vallás helyett. Az óriási kultúrájú és erejű magyar nép életében a bajok és a tragédiák a kereszténységgel kezdődtek.

József Attila: Ősapám

Fakó köntösben, hószín ménlován, álomban, éjjel, itt járt Ősapám, ruhája egyszerű, díszt nem visel, de nagy szemében őserő tüzel.

Koppány vezér hitvallása

„Én, mint Árpád ivadéka kifogásolom, hogy délen és keleten őseink hitét elhagyva sokan felvették Bizánc hitét, elhagyva a törzsi névadásokat, vagy ami sűrűn történik, ősi és bizánci keresztény névvel élnek. Bajorföld déli részén sokan Atilla utódainak vallják magukat, amit valónak jelölt valamikor az e tájon élő szőke németség barna németségre válása. A magukat ma Hun származásúnak valló német lovagok részt követelnek Atillának a ránk, magyariakra maradt örökségéből.

A pápaság sátáni arca

A római pápa és a német lovagrendek, a tizedek és az ajándék-birtokok meg-szerzése végett Istennek tetsző cselekedetnek hirdette a más valláshoz tartozó magyar főurak meggyilkolását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát 1002-ben gyilkolták meg beavatott feleségével együtt, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Ko-lozs vezéreket . Végül a Csanád vezette vérengző keresztény lovagok különítményével Ajtonyt is kivégeztették.

A keresztes háborúkról

Az Árpád-házi II. András uralkodása idején 1205-1235 között történt. A pápa kérésére a magyar király elindult 20.000 fős sereggel a Szentföld felszabadítására, az „idegen” vallású népek kiűzésére. A keresztes háborúk fő pápai ideológiája az volt, hogy minél több embert ölnek meg a harcok során, annál nagyobb dicsőség vár rájuk a túlvilágon!!

Az ARVISURA titkosítása a kereszténység pusztítása elől

"Füzesgyarmat belső várának főterén Gyarmat nagyfejedelem a Vitézek Oszlopa mellett az elvonuló prémes-szánkós csapatokhoz így szólt: - A Seregeknek Hatalmas Urát arra kérem, hogy az Élet-Kegyhelyét biztonságos helyre újból elvigyétek! Ne kaparinthassa meg annak titkát sem az álnok keresztény világ, sem Mohamed szemforgató, hazug serege, mert ezek minden népből csak hasznot akarnak húzni. Legyen az ataiszi, ordoszi érdek nélküli szeretetünk örök igazsága titok. Vezessen Hadúr-Tórem benneteket az Igazság útján! Békesség Néktek!

Magyarország leigázása a kereszténységgel

A sátáni háttérhatalom a cionista zsidó-kereszténységgel igázta le Magyarországot. Az új időszámítás szerint 306-ban alakult meg a katolikus egyház Rómában, a zsidó vallás dogmái szerint. Ezért nevezzük a kereszténységet judeo-,vagy zsidó-kereszténységnek. A zsidó-kereszténység a római birodalmi népelnyomás és kizsákmányolás és a zsidókra erőszakolt Jehova vallás (Ó-szövetség) dogmáinak az ötvözése. Veszélyes pszichológiai fegyver.

Mongol hadjárat igaz háttere

A mongolok szövetségeseink voltak nem pedig ellenségeink. A Hun Törzsszövetségben összetartoztunk, ezért a mongolok minden diplomáciai előkészületet megtettek, hogy együtt legyőzzük a népnyomorító nyugati judeo-kereszténységet. A magyarságra, mint ősi Igaz Isten-hitű szövetségesükre akarták bízni az egész nyugati félsziget vezetését az álságos kereszténység úralgása helyett.

Más népek származása 2 /a Habsburgok/

„A Habsburgok leszármazását a ház történetírói a XIII. és XIV. században a római Pierleone zsidó-családtól vezették le, amely családból a XII.században egy pápa is származott, II.Anakletus pápa”. Ezt a származást a Habsburgok szégyellték a Pierleone család története miatt, és igyekeztek eltitkolni. Pontosabban meghamisítani azzal, hogy őseinek sorát az ó-római Aniciusokig, vagy egészen a Scipiokig próbálták levezetni, amely próbálkozásuk kudarcba fulladt.

A megtévesztés módszerei és hatásai

A megtévesztő programok hatásaiból, a hamis világból való kiszabadulás, ezeket a sorokat olvasó számára már elkezdődött! Aki ezt olvassa, és megérti, ő már veszteség az illumináti számára. Minden egyes ember számít! Minél többen szabadulnak ki a láthatatlan kalitkából, ebből a léleknyomorító kollektív eszméből, annál gyengébb lesz az illumináti hatalma fölöttünk.

Háttérhatalmi népgyilkos módszerek!!

- Kívülről kirobbantott belső háborúk, vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt, hogy az emberek egymást öljék. - A helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése, fegyverkereskedelem. - Esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott indokkal. - Magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen. - Elszegényítés, éhínség.

Procyonbeliek tanulsága a földi emberiség számára!

A Procyon kétcsillagos naprendszer, 11.5 fényévre van a Földtől. Ennek a rendszernek negyedik bolygóján laknak a procyonok, akik nem mások, mint a rigeli menekültek, és azok leszármazottai. Magas növésű, izmos emberfajta. Szemük kék, amely körül a bőrük színe fekete. Hajuk szőke, ami általában a vállukig ér, bőrük szine fehér, vagy fakó piros.

IDEGEN CIVILIZÁCIÓK FÖLDI TEVÉKENYSÉGEI

A földön létrehozott katonai-ipari-politikai ELNYOMÓ komplexumot működtető földönkívüli idegen fajok. és A földön létrehozott elnyomó komplexummal NEM együttműködő, az emberiséget SEGÍTŐ földönkívüliek.

Magyar találmányok és feltalálók

Nincs még egy olyan nemzet a világon, mely lakosságszámához képest annyi feltalálót és Nobel-díjas tudóst „jegyezhet” mint a magyarok. Érdemes végigtekintenünk a találmányokon és feltalálókon, akikre méltán büszkék lehetünk.Ez nem a teljes lista. A totalitárius korszakokban (mint a Rákosi,-kommunista,-szocialista korszak), olyan szemita,-bolsevista vezetők kerültek a hatalomba akik nem engedték a további találmányok érvényesülését, hogy letörjék a magyarság tehetségét.

Mit mondtak híres emberek a zsidókról

Ma azt tanítják az iskolákban, hogy az "antiszemitizmus" Németországban kezdődött az 1930-es években, aminek során a zsidókat deportálták. Amiről nem beszélnek az az, hogy bármelyik történelmi időszakot nézzük, minden Európai nép valamikor kiutasította a zsidókat! Amikor a zsidók elkezdtek Amerikába bevándorolni, a korai letelepülők New York, Charleston és Savannah -ban megpróbálták belépésüket betiltani. Benjamin Franklin azt az álláspontot foglalta el a Kongresszusi küldöttekel együtt, hogy egy olyan korlátozó törvény hozása szükséges, amely örök időkre lehetetlenné tenné bevándorlásukat.