Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyarország leigázása a kereszténységgel

 A Jehova vezette háttérhatalom az erőszakkal bevezetett kereszténységgel és a törvénytelenül, puccsal bevezetett királysággal igázta le Magyarországot. Az új időszámítás szerint 306-ban alakult meg a katolikus egyház a pogány Rómában, a júdeo zsidó vallás dogmái szerint. A vallásos mázzal álcázott diktatúra (dogmatizmus) összefonódott a hanyatló népelnyomó római nagyhatalmi érdekkel. A zsidó-római kereszténység szellemi és népelnyomás, a halál vallása, melynek jelképe a kereszt, a római kivégző módszer. A kereszténység a római birodalmi népgyilkoló elnyomás és kizsákmányolás, és a zsidó Jehova vallás (ószövetség) ötvözése. A legveszélyesebb tömegpusztító pszichológiai módszer, amit az emberek a keresztény hitükkel és a félelmükkel tartanak működésben! A népen élősködő keresztény papság pokollal fenyegetőzéssel, az inkarnáció tagadásával, az isten fia krisztusi hazugsággal és halálának az elhitetésével, gyilkosságokkal, koncepciós perekkel, kínzásokkal és kivégzésekkel félemlítették meg a fél világ népeit a szeretet emlegetésének a leple alatt, hatalmi érdekből. A legborzalmasabb, leplezett terror hatalom a földön, amelynek a legtöbb áldozata volt az emberiség történetében! Az ősi Egy (ség) Igaz Isten tudatú magyarságnak (keresztény mocskolódó jelzővel: pogányságnak) soha nem volt szüksége a zsidókereszténység hamis igehirdetésére, bábáskodására, ostoba dogmáira, rendszabályira. A magyarság nemes lelkűségét a zsidó-római kereszténység ráerőszakolásával megalázták és degradálták.   

  Ma már a gondolkodó, önmagáért és embertársaiért felelős magyar ember eltávolodik és hátat fordít a zsidó keresztény típusú vallásoknak, amely vérszívóként rátelepedett az emberiségre. Élősködőkként a népek vérét szívták és tönkretették őket a családjaikkal. Semmi szükség az elnyomó ármány kereszténységre, miként sohasem volt. Amire szüksége volt az emberiségnek az a természetes élet a teremtett világrend szerint, harmónia az állat és növényvilággal, valamint békében és barátságban élni. Ezt a Buda (Buddha), Krisna, által hirdetett harmóniát Zarathustra, Mani, és a Magyar Életvallás a táltos papokkal hirdette évezredeken keresztül. Ennek az eredménye volt, hogy a Hun Birodalomban a 24 Törzsszövetség népei és a belőlük házasságokkal létre jött további kb. 50 nép, békében tudtak élni egymással évezredeken keresztül Eurázsia-szerte. Ritkán alakultak ki háborúságok, mint amilyen a besenyő és a kázár (kaza-hun) háború és a tatár-dúlás volt. A felsoroltakból, csupán a besenyők ellenségeskedése eredt szomszédi, ill. elszámolási vitából az úzokkal (palócokkal), a kazár háborút és a mongol hadjáratot pedig már az idegen zsidó-római keresztény vallás hatalmi befolyása okozta. Ennek a befolyásnak a hatására a kazárok megszegték a Béke és Barátság, a Barátság és Rokonság együttélés elvét, ami a Hun Szövetség alapelve. Később a mongol haderő a Hun Szövetség védelmében tarolta le a már egyre inkább erőszak hatalommá váló kereszténységet Európában, az Uraltól nyugatra. A mongolok ezért indították meg a hadjáratukat az 1200-as években. A Hun Birodalombeli hosszú békekorszakokban, a harmónia és a békesség kiemelkedő példája volt az Avarok Égi Birodalmának a megvalósítása, amelyet a nyugati kereszténység rabolt ki és pusztított el. Árpádék jogos örökösként, ezeknek az avar kincseknek a vissza követelésére indították meg a nyugati hadjáratokat, amiket a dilettánsok kalandozásoknak hazudnak.                     A zsidó-római kereszténység folyamatos kizsákmányolást, elnyomást, gyűlöletszítást, népirtást és egymást érő háborúkat zúdított Európa és Kis-Ázsia népeire. A középkorban ezt exportálták Amerika földjére is. Még Mátyás király korában is hatott azon pápai rögeszme, hogy a Magyar Törzsszövetség Kárpát-medencén kívül maradt részei, a Kővári (Kijevi) és a Kaukázusi Fejedelemség, egy Róma által jóváhagyott zsidó-római keresztény államban egyesüljenek a Kárpát-medencében, hogy minden ősi vallású magyar ember a pápa hűbérese legyen. Amikor Mátyás király ezt megtagadta és felfüggesztette a pápai tized fizetését, a felesége tudtával a keresztény papok Bécsben megmérgezték!

  A római katolikus egyház megalapításával nem az igaz istenhit elterjesztése és képviselete volt a cél, hanem a düledező római elnyomó hatalom megtartása /nagy Konstantin/ és világi vagyon megszerzése a népek kizsákmányolásából egy hamis istenkép kialakításával. A Krisztusi hamis történettel és az arra épülő keresztény dogmatikus és diktatórikus erőszakkal működtetett vallással engedelmességre nevelték az embereket, ők pedig raboltak,  gyilkoltak és uralkodni akartak minden nép felett.
A sumériai teremtés történetek írásaiból, a zsidók a babilóniai-fogságban átírtak történeteket (pl.: mózesi történet, teremtéstörténetek). A földönkívüli hüllő-faj és a zsidók közötti ószövetség történeteiből és kitalált krisztusi történetekből (újszövetség) 189-ben összeállították a keresztény bibliát. Ennek ellensúlyozására a babilóniai arbag-gyógyító Mani 260-ban megírta a Könyvek Könyvét, az igaz bibliát. Ezt nevezték a hunok Mani-Bibliának, amely a világ fejlődéstörténetéről, a világnézetek kialakulásáról szólt ősi időktől kezdve, és a feltétel nélküli szeretetről. Az eredeti Mani-Biblia kézirattal sokszorosított formában elterjedt a Magyar Élet Közösségekben az egész Hun Birodalomban. A hun népek és a magyarság Egy(ség) Igaz Isten tudatúak voltak már Ataiszon is (ősidőktől) és 260-tól Maninak köszönhetően Igaz Szent Könyvvel, a Könyvek Könyvével is rendelkeztek.
  A 306-ban megalakított katolicizmust a titkos háttérhatalom terror módszerekkel ráerőszakolta más független népekre, pusztítva a kultúrájukat és történelmi írásaikat, rabolva és fosztogatva. Hatalmas vagyoni bevételt kikényszerítve "adományozás" címén a Vatikán számára, amely ma is a világ legnagyobb titkolt vagyonával rendelkezik, aminek a legnagyobb befektetései az amerikai fegyvergyártásban van.