Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Magyarország leigázása a kereszténységgel

A sátáni háttérhatalom a cionista zsidó-kereszténységgel igázta le Magyarországot.
Az új időszámítás szerint 306-ban alakult meg a katolikus egyház Rómában, a zsidó vallás dogmái szerint. Ezért nevezzük a kereszténységet judeo-,vagy zsidó-kereszténységnek.
A zsidó-kereszténység a római birodalmi népelnyomás és kizsákmányolás és a zsidókra erőszakolt Jehova vallás (Ó-szövetség) dogmáinak az ötvözése. Veszélyes pszichológiai fegyver, amelynek alapja a keresztényhit (a halál vallás) a megfélemlítéssel párosítva. A népen élősködő keresztény papság pokollal fenyegetőzéssel, az inkarnáció tagadásával, a halál magvának az elhintésével, gyilkosságokkal, koncepciós perekkel, kínzásokkal és kivégzésekkel félemlítették meg a fél világ népeit a Jézusi szeretet emlegetésének a leple alatt, hatalmi érdekből.
Az ősi Egy Igaz Isten vallású Magyarságnak (keresztény és talmudi mocskolódó jelzővel: pogányságnak) soha nem volt szüksége a zsidó-kereszténység hamis igehirdetésére, bábáskodására, ostoba dogmáira, rendszabályira. A Magyarságot a római kereszténység ráerőszakolásával megalázták és degradálták. Ma már a gondolkodó, önmagáért és embertársaiért felelős ember eltávolodik és hátat fordít a zsidó keresztény típusú vallásoknak, amely vérszívóként rátelepedtek az emberiségre. Élősködőkként a népek vérét szívták és tönkretették őket. Semmi szükség rájuk, miként sohasem volt. Amire szüksége volt az emberiségnek az a természetes élet a teremtett világrend szerint, a harmónia az állat és növényvilággal, valamint békében és barátságban élni. Ezt a Buda (Budha), Krisna, által hirdetett harmóniát Zarathustra, Mani és a Magyar Vallás a Teremtett (Természetes) Élet Vallása, a táltos papokkal hirdette évezredeken keresztül. Ennek az eredménye volt, hogy a Hun Birodalomban a 24 Törzsszövetség népei és a belőlük házasságokkal létre jött további kb. 50 nép, békében tudtak élni egymással évezredeken keresztül Eurázsia-szerte. Ritkán alakultak ki háborúságok, mint amilyen a besenyő, a kázár (kaza-hun) háború és a tatár-dúlás volt. A felsoroltakból, csupán a besenyők ellenségeskedése eredt szomszédi, ill. elszámolási vitából az úzokkal, a kazár háborút és a mongol hadjáratot pedig már az idegen zsidó-keresztény vallás hatalmi befolyása okozta. Ennek a befolyásnak a hatására a kazárok megszegték a Béke és Barátság, a Barátság és Rokonság együttélés szabályait, a Hun Szövetség Szent Szövetségét. Később a mongol haderő ennek a Szent Szövetségnek a védelmében tarolta le a már egyre inkább erőszak hatalommá váló kereszténységet Európában, az Uraltól nyugatra.
A Hun Birodalombeli hosszú békekorszakokban, a harmónia és a békesség kiemelkedő példája volt az Avarok Égi Birodalmának a megvalósítása.
Ezzel szemben a zsidó-kereszténység folyamatos kizsákmányolást, elnyomást, gyűlöletszítást, népirtást és egymást érő háborúkat zúdított Európa és Kis-Ázsia népeire. Még Mátyás király korában is hatott azon pápai rögeszme, hogy a Magyar Törzsszövetség Kárpát-medencén kívül maradt részei is egy Róma által jóváhagyott zsidó-keresztény államban egyesüljenek a Kárpát-medencében, hogy minden magyar a pápa hűbérese legyen. Amikor Mátyás király ezt megtagadta és felfüggesztette a pápai tized fizetését, a felesége tudtával megmérgezték!

A római katolikus egyház megalapításával nem az igaz istenhit elterjesztése és képviselete volt a cél, hanem a düledező római elnyomó hatalom megtartása és világi vagyon megszerzése a népek kizsákmányolásából egy hamis istenkép kialakításával. A Krisztusi hamis történettel és az arra épülő keresztény dogmatikus és diktatórikus, erőszakkal működtetett vallással engedelmességre nevelték az embereket, ők pedig raboltak,  gyilkoltak és uralkodni akartak minden nép felett.
A hun népek, sumériai teremtés történetek írásaiból, a zsidók által a babilóniai-fogságban összegyűjtött és átírt (pl.: Mózesi történet),  történetekből, valamint a földet leigázó földönkívüli hüllő-faj és a zsidók közötti Ó-szövetség történeteiből és a hüllők delegálta Krisztus történeteiből (Új szövetség a zsidókkal) 189-ben összeállították a keresztény bibliát a különböző írott forrásokból, meghamisítva a valós történeteket.
Ennek ellensúlyozására a babilóniai arbag-gyógyító Mani 260-ban megírta a Könyvek Könyvét, az Igaz Bibliát. Ezt nevezték a hunok Mani-Bibliának, amely a világ fejlődéstörténetéről, a világnézetek kialakulásáról szólt ősi időktől kezdve, és a feltétel nélküli szeretetről. Az eredeti Mani-Biblia kézirattal sokszorosított formában elterjedt a Magyar Élet Közösségekben az egész Hun Birodalomban. A hun népek és a magyarság Igaz Isten hitűek voltak már Ataisztól (ősidőktől) és 260-tól Maninak köszönhetően Igaz Szent Könyvvel, a Könyvek Könyvével is rendelkeztek.
A 306-ban megalakított katolicizmust a titkos háttérhatalom terror módszerekkel ráerőszakolta más független népekre, pusztítva a kultúrájukat és Szent (Igaz) írásaikat, rabolva és fosztogatva, ezzel hatalmas vagyoni bevételt kikényszerítve "adományozás" címén, a föld egyik, leplezetten a legagresszívabb hatalmi központjuk a Vatikán számára, amely ma is a világ legnagyobb titkolt vagyonával rendelkezik.