Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Jézus titkos küldetése a Hun Birodalomban

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”, amit a keresztény vezetés (a Vatikán) eltitkol.

...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését.       Az oroszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.
12 éves korában egy izraeli visszatérés alkalmával, Jeruzsálem templomában megvédte hitét (a titkos háttérhatalmi támogatással). Öt órás maratoni szópárbajban legyőzte a zsidó főpapokat. (Ekkor már beültetett adó-vevő mikrochippel rendelkezett).
Kövesd Hun Birodalmi fővezér az Élet Templomának megbízásából Jézus születése után 15. évben, Ordoszból Partikán vitézt küldte a hétvári, egyiptomi tárkányképzésre. Ez alatt a 4 éves tárkányképzés alatt Jézus az összes korabeli ifjút áttérítette a Jahve zsidó-isten hitre, amit ő egyistenhitnek nevezett. Mivel tudásban háttérsegítséggel Partikánt is megelőzte, mindkettejüket a tébai bölcsekhez küldték továbbképzésre. Öt évig tanultak Karnakban. Ezekben az években Partikánnak az volt a feladata, hogy Ordoszba küldjön jelentéseket a Római Birodalomban történtekről. Jézust 24 éves korában Partikánnal Ordoszba vezényelték beavatott képzésre. Ezen a beavatott képzésen ismerkedett meg a neopoliszi görög kereskedelmi központból jött Izsboldóval, meg a Koncsúr birodalmának Parajd központjából küldött Hungár beavatottal. Itt újabb öt évig tanultak az Élet Templomában folyó beavatott képzésen, ahol Jézus vezetésével megpróbáltak forradalmi változásokat véghez vinni. Ez a világ legjobban szervezett Hun Társadalom-irányító központjában teljes mértékben ok nélkülinek bizonyult, ugyanakkor főben járó bűnnek, lázításnak számított, amiért itt is kivégzés járt a törvények ellen lázadóknak. Kövesd, mint fővezér ettől igyekezett eltekinteni és az Öregek Tanácsával más megoldást választott. A forradalmi ifjakat, vezetői tehetségük elismerése mellett ezután Ordoszból, ezeket a beavatottakat a kritikus helyekre irányították, a Hun Birodalom kellő vezetése érdekében. Így került Partikán két Neapolisba is, a Róma alattiba, meg a Krím-félszigetibe; Jézust visszaküldték a háborgó Júdeába, Jeruzsálembe /ősi hikszoszi nevén Hiero-Solymába/, ahonnan az uruki beavatottakkal agadei rovással állandó levelezésben állott. Hungárt pedig Úzvár,- Eger,- Engadi térsébe vezényelték. A „Szent láda” titkos szabályai szerint, Ordoszban elismerték Jézusnak a Messiási felkenését is, amelyet Egyiptomban kapott titkos okkult szertartáson. Ezután Töbeten /Tibeten/, majd az Indus folyó mentén tovább vándorolva, a Nimród király alapította Nippurban (Napúr városában) 24 karéjos beavatott fejedelemmé kiáltották ki, nem gyanítva a titkos háttérhatalom közreműködését. Ezután 29 évesen Urukban, a hunoknál akkor már kb. 6000 év óta (Ataiszi visszatérés óta) meglevő Egy Igaz Isten-közösséget “újjászervezte” azzal a céllal, hogy királlyá koronázzák. Ezzel a hüllő ármány-hatalom szellemét az Egy Igaz Isten-hit fölé emelte. A lugalok, az uruki legfelsőbb papság, nem gyanítva az idegen hatalom átvételt, királlyá koronázták a Gilgames koronával, a mai magyar Szent Korona, akkori sámán beavató korona alapváltozatával (abroncskorona  a 12 szíriuszi "beszélő" drágakővel.
Az Ordosz székhelyű Kövesd fejedelem, Hungár beavatottat Eger térségéből lovas kísérettel a 33.év kora tavaszán Úr városába vezényelte. Judeán keresztül kellett mennie, hogy találkozzon Jézussal, aki átadta neki a hikszoszi tárkányrovással rótt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és az ordoszi beavatottak új hitvallásáról van szó, amelyet a Szeretet Vallása néven neveztek. Kérte Hungárt, hogy juttasa el őket az Élet Templomába, hogy a tanítások hamisítatlanul fenn maradjanak az utókor számára, mert a látók szerint is Júdeában megfogják ölni. Hungár felajánlotta Jézusnak, hogy menjen vele, vissza Úr városába az Igazisten hitűek gyülekezetébe az általa vezetett lovas kísérettel teljes biztonságban, de Jézus bízva a titkos háttér támogatásában, nem fogadta el. Miután a tanítványok elterjesztették, hogy a Messiás feltámadt, a zsidó papság ismerve Jézus valódi kilétét, másodszor is el akarták fogatni és keresztre feszíteni.
/Az Arvisura nyomán/

Pártusok
Pártusok

Krisztus születése előtt még a Hun-Pártus Birodalomban is túlzottan nagy reményeket fűztek a Nibiruról küldött, mesterséges megtermékenyítéssel történő megszületéséhez. Akkor még nem tudták, hogy ez a küldetés megalapozza a későbbi legkegyetlenebb zsarnoki keresztényi uralmat, ami leginkább a hun-magyarságot több mint egy évezreden át fogja pusztítani és gyilkolni, a királyság törvénytelen bevezetésétől (István kir.-tól) kezdve. A Hun Birodalomban Jézusnak minden segítséget megadtak küldetésének a sikeréhez. A kimenekítését Egyiptomba, a hun-Féran naptár szerinti névadását, majd a felnőttkori legmagasabb fokú 5 éves beavatott képzést Ordoszban, utána a legmagasabb fokú 24 karélyos beavatotti elismerést, és a királlyá koronázását Uruk városában mind a Hun Birodalomtól kapta. Mindezek  elleneére a titkos háttérhatalom hamis Jehovai istenhittel leigázta az emberiséget, vagy pont ez volt a cél?!

A zsidók rájöttek, hogy Jézus az Egy Igaz Istenként Jahve-t emlegeti, az őseik gyilkosát az ó-szövetségből, akit az Atyjának és az óriási technikai fölényük miatt, mindenhatónak is nevezett.          A zsidók így megtudták meg Krisztus valódi kilétét és ezért akarták elfogni és meggyilkolni.
Később, a földönkívüli háttérhatalom, a katolicizmus létre hozásával a zsidó népet juttatta keresztény vezetői pozícióba, hogy megtörje a zsidó nép ellenállását és ellenszenvét. Arrogánsan mindenkit lepogányoztak és fosztogatással, gyilkolással folytattak "hittérítést",  keresztényi gyűjtőfogházba hajtva Kis-Ázsia és Nyugat-Európa népeit. Germániát katonailag már Krisztus korában leigáztatták Rómával előkészítve a teret a későbbi kereszténységnek. Róma volt az, amely egy valóságos pogány, öldöklő, terror hatalommá vált hüllő háttérhatalmi irányítással. Már ebben a korban folyamatos kísérleteket tettek a római birodalmon kívüli Közép és Kelet-Európai szabad népek, a Hun, később az Avar Birodalom népeinek a fegyveres leigázására is, de ebben a két esetben teljes kudarcot vallottak. A római birodalom katonailag összeomlott és megsemmisült a hunokkal vívott nagy háborúban 451-452-ben. Ezt a vereséget a nyugati uralkodó réteg nem bírta elviselni és a legaljasabb orgyilkos módszerhez folyamodott. Atilla óvatlanságát kihasználva, alattomosan megmérgeztették és Atilla halálával a Hun Birodalom a Kárpát-medencében meggyengült. 

Krisztus valószínűsíthető kinézete


A római keresztény vezetés felbujtására, mintegy ötszáz évvel később, 992-től tűzzel-vassal gyilkolták a Kárpát-medencei ősi Igaz Istenvallású magyarságot, akkor már a német kereszténység felhasználásával. Újabb ötszáz évvel később a királyi Szkíta vérvonalú Mátyás királyt is megmérgezték, szintén német-keresztény gyilkosok felhasználásával.
A keresztény ármánnyal elkövetett Atilla orgyilkossága miatt meggyengült Hunniát, az Avarok megerősítették egy újabb hun szövetségi őshaza megerősítő honfoglalással 560-ban.  Az Kárpát-medencei Avar Birodalom megerősödése hatására a nyugati keresztény vezetés újabb ármánnyal, az erőszakos keresztény hittérítéssel próbálkozott. A későbbi avar vezetőket "megtérítették" és megkeresztelésükkor zsidó neveket (Jakab, Jeromos stb.) adtak nekik, mint "jó keresztényeknek". Innentől kezdve az avar főemberek befolyásolhatóvá és zsarolhatóvá váltak a sátáni központú Vatikán számára. A Vatikán ezen az előkészítésen felbátorodva, nagyarányú hittérítésre (keresztes háborúra) szánta el magát a "pogány" Avar birodalom köznépe ellen, Nagy Károly frank királyt kinevezve keresztes hadvezérnek. Ez volt- Pannónia megszállása óta,- a hunok utáni 2. egyesített nyugat-európai rablótámadás. A német-római-frank egyesített hadak gyermekeket és asszonyokat is legyilkolva, sok szekér aranyat raboltak az avaroktól, amit a nyugati papság, adakozásnak minősített a szószékekről, a keresztény kolostorok számára. Az Encs-Bécs közötti nyugati avar területet pedig elkezdték betelepíteni keresztény bajorokkal. Ez a gyilkos erőszak volt a jellemző a Krisztusi kereszténységre mindenkor. Az Avarok az el keresztényesedés miatt a 700-as évektől már nem tudták megvédeni magukat, ezért az ősi Kárpát-hazát a nyugati zsidó-kereszténység leigázta a többszöri rabló támadásokkal. Ezért sor került az új időszámítás szerinti harmadik nagy honfoglalásra, a Magyar Törzsszövetség Kárpát-hazai honmegerősítésére 896-ban. Ennek a Magyarság az Ős-Ten (Igaz Teremtő Isten) szellemében szikla szilárdan, -lásd a Pozsonyi nagy honvédő csata győzelmét - száz évig tudott eleget tenni, amíg fel nem vették a nyugati zsidó-kereszténységet. 907-ben volt a 3. egyesített nagy nyugati keresztény támadás az ősi Hunnia ellen, ami szintén sátáni kereszténység agresszív támadása volt az Igaz Istenvallásúk ellen. A Pozsonyi Csatában ezt zúzták szét Árpádék, megőrizve a függetlenségünket és az emberi méltóságunkat.

A sátáni kereszténység vatikáni központtal, a krisztusi ármányt felhasználva Nyugat-Európában egyre erősödött és népek tömegét a dogmáival erőszakosan megfertőzte, hívőkké tette. Magyarországon törvénytelenül, erőszakkal és gyilkosságokkal (puccsal) bevezették a királyságot. Vajk-Istvánnal az élen, a nyugati zsidó-kereszténység vatikáni utasításokra, belháború (Koppány vezette Szabadságharc) kirobbantásával, tűzzel-vassal pusztította az ősi Igaz Istenvallású hun-magyar népünket, kultúránkat, amelynek szellemében Jézus még Urukban királlyá koronáztatta magát az Egy Igaz Istenvallású közösségben. Ahol az annunakik irányította háttérhatalom félrevezette a Hun Birodalom vezetőit és köznépét azzal, hogy Jézust az Egy Igaz (Teremtő) Istenhit bajnokaként tüntették fel. Egy-két évvel később Krisztus az Egy Igaz Isten-hitnek teljesen hátat fordítva kijelentette a zsidóknak, hogy az ő "Atyja"és küldője, az a Jehova, aki a zsidóknak nevezett népet kivezette Egyiptomból! (Barnabás Evangéliuma eredeti írás). A zsidók meggyűlölték ezért és azért is, mert folyton kioktatta őket. A zsidók tudták, hogy ki volt az atyáik istene, aki gyilkolta, pusztította és elhurcoltatta őket pl. a babiloni fogságba. Ezért akarták Jézust megölni, hogy bosszút álljanak atyáik gyilkolásáért és véget vessenek a népük további manipulálásának és kényszerű háttérhatalmi felhasználásának.
Jézust az annunaki hüllőfaj hozta létre genetikai manipulációval emberi formában, az emberiséget manipuláló genetikai-szellemi programmal és mesterséges megtermékenyítéssel, egy donor felhasználásával! A Jeruzsálemi küldetésének aktiválásakor, az őt földre delegáló földönkívüli anunakik, az általuk használt űrjárművel elvitték egy földi bázisra (bibliai áll elnevezéssel: pusztába), ahol 40 napos felkészítésben részesítették, közölték vele a valódi küldetését és tesztelték az alkalmasságát satániai biztonsági módszerekkel ("a sátán megkísértette").
A korabeli hun birodalombeli szíriuszi származású beavatottak tudni vélték:
"A 12 és 30 év kora közötti időszak eseményeit letöltötték és törölték a memóriájából".
Ezzel a kémtevékenységi módszerrel minden fontos információt megszereztek a Hun Birodalom működéséről, ami Jézus tudomására jutott az ordoszi öt éves legmagasabb fokú beavatott képzésen. Ezeket a későbbi évszázadokban felhasználták ellenünk. Lásd: az Igaz Teremtő Isten hitünk, a Magyar Vallás, létidegen és fanatizált zsidó-keresztény istenhitre erőszakolása, vagy a természetgyógyász sámánok és táltosok elítélése és kivégzése a Krisztusi terrorista szervezet, az inkvizíció által. Előtörténetként a bibliai ó-szövetség tele van gyilkossági és tömeggyilkossági történetekkel, és az arra kényszerítő és buzdító paranoiás, magát istennek neveztető Jahve (Jehova) vezette felsőbb hatalmi terrorizmussal. Lásd az ó-szövetségi terrorizmust. Jézust tehát, mint ennek a hatalomnak a küldöttét akarták a zsidók meggyilkolni. A 40 napos alapos felkészítés után megkapta a Krisztus titulust, felhatalmazást és teljes titkosított háttértámogatást az emberiséget manipuláló küldetése végrehajtására. A gyógyítások és csodák is előre kitervelt színjátékok voltak, az emberek elhitetésére. A zsidó főpapok ezt is tudták, ezért támadták azzal, hogy a sátáni hatalommal (az ördöggel) összejátszik. A Krisztusi küldetésnek, most már tudjuk, hogy óriási negatív, pusztító hatása volt és van az emberiség legutóbbi kétezer éves történetében!!
A kriszt, krisztos eredeti ó-görög szó jelentése: törölni, eltörölni (vallási értelemben az igazságot!!! Dogmákkal.) Ez a krisztusi hatalomgyakorlás lényege!
Azóta pont ez történik az emberiség történetében! Tűzzel-vassal irtják az igazság megnyilvánulásait, mert az szellemi fény és erő, amely a sötétséget is megvilágítja. Lásd pl. a joggyakorlatot: már a törvénykönyvekből is eltüntették az "igazság" fogalmát, következésképp nem igazságszolgáltatás és képviselet történik a bírói joggyakorlatban, hanem az ellenkezője.  Az igazság elpusztítására irányuló totális törekvést fejezi ki a hírhedt 666, a sátánt, a fenevadat kifejező szám is. Bizonyítottan a Bibliát 189-ben állították össze, a Tóra írásaiból és mesterkélten létre hozott hamis Evangéliumokból kreálva egy "új szövetséget" a krisztusi szánalom keltő történettel, hogy kialakítsák a vakhitet az emberekben. Ha ennek az évszámnak a számait összeadjuk, 18 lesz belőlük (1+8+9=18), ami más formában 6+6+6, szintén 18. Tehát a sátáni 666 jelentése, a 189-ben megjelent bibliával: Elpusztítani az igazságot a földön, az emberek közti összetartó erőt, a szeretetet átterelni Jézusra, a dogmák hirdetésével meg zsákutcába (szektákba, vallásokba) terelni az emberiséget, és ha időnként még ez sem elég az elnyomáshoz, akkor a nemzeteket és a szabadságvágyó népet pusztítani és gyilkolni, az elnyomóhatalom fenntartása érdekében! /Pl.: 1000-István kir., 1514-Dózsa, 1703-Rákóczi, 1849, 1920-Trianon, 1956, stb./.
A messe,- messen jelentése pedig: kenést, felkenést jelent. Messiás=felkent. A földönkívüli hüllő háttérhatalom felkentje, kiszolgálója. Ez krokodil zsírral-olajjal való felkenést jelentette a késő egyiptomi titkos okkult piramis-szertartások keretében, Ámon (Ármány) hatalmának az elkötelezett szolgálatára. Erre utal az Ámen kifejezés, minden keresztény-ima végén! (a Buddhizmusnál ez kizárt). Ezért nem teljesülhetnek a mi érdekünkben a keresztény imák, hanem  ellenünk hatnak! Mindez a sátáni-hatalom képviselőinek, az embergyűlölő Annunaki hüllő lények és földi képviselőiknek az érdekeit szolgálja, a vallások és a pénzeszköz mindenkori gátlástalan felhasználásával, mások kihasználásával, élősködéssel és kizsákmányolással.
A keresztény kifejezés jelentése: keresztre (kivégzésre) szánt áldozat, ami a rabszolgákat jelentette, ha nem fogadták el a rabszolgaságot és lázadtak! Római gúny elnevezés, fenyegetően utalva a kereszthalálra, ami kegyetlen kínhalálbüntetés volt az elnyomó és megalázó római birodalomban. A kereszténységet,- hogy az ember továbbra is kizsákmányolható áldozat legyen, -a leigázott, szolgasorsba kényszerített emberiségnek szánták a római birodalom összeomlása után. Ennek megfelelően állították össze a bibliát és létrehozták a katolicizmust, mint hatalomgyakorló kíméletlen, leplezett terror szervezet.
A katolicizmussal, mint önkényes törvényhozó, hatalomgyakorló és végrehajtó intézmény létrehozásával, vezető papi állásokat hoztak létre a maguk jólétét biztosítva. A sátáni szellemű elnyomással párhuzamosan folyt Jézus Krisztus által fémjelzett cukormázas szeretet vallás hirdetése a bibliából, hogy "szeresd ellenségeidet is, meg aki meg üt egyfelől, annak fordítsd oda másik orcádat is", hogy könnyebb legyen a sátáni hatalom dolga, a megfélemlítő hatalom gyakorlás, a szeretet hirdetésének a leple alatt, Ámon-Ármány,-Jahve,-Jehova szellemében. A keresztények azt hitték, hogy ők igaz isten hívők, holott hamis isten hívők lettek. Nem is lehettek mások csak áldozatok, mert Jézus a tömeg gyilkos Jehovát nevezte az ő Atyjának, küldőjének és a nagybetűs "Istennek". Ez alapján a Bibliával végzetesen félre vezették, nyomorúságba süllyesztették és áldozattá tették az emberiséget.
Az Igaz Isten tudat hirdetői a sámánok, táltosok, mágusok, és gnosztikusok, a Világ Teremtő Igaz Isten tudatúak voltak. A több ezer évvel korábban ARDVISÚRA ANYAHITA tanítása nyomán, az Egy Igaz Világteremtő Szellemiség tudatának a folytatása az ős Magyar Életvallás volt, amelyet ANYAHITA unokájáról MAGYA fejedelemről és az ő fiáról MAGYAR kaukázusi fejedelemről neveztek el. Ez a Magyar Természetes Életvallás kovácsolta Közösséggé és Egységgé a Hun-Magyarságot sok évezredes történelme során a "Béke és Barátság - Béke és Testvériség" szellemében. Krisztus előtt több ezer éven keresztül.
Krisztussal, ezzel ellentétben, az annunaki háttérhatalam, a halálvallást, a kereszténységet hozta létre az emberiségnek. Az ember, ember általi folyamatos népirtást.
A kereszténység, mint vallás, az emberiség leigázására lett létrehozva egy szánalomkeltő hamis Krisztusi történettel és erre épülő totális vallási diktatúrával. Az eredeti Barnabás evangélium szerint a Jézusi kálvária nem más, mint kegyetlen bosszúállás Júdáson, akit a Krisztusi titkos háttérhatalom árulónak bélyegzett, a Krisztusi manipulációs tevékenység kifogásolása miatt. Kr. elfogására kiküldött római katonák elől Jehova kommandósai megszöktették Kr.-t, Júdást pedig máig ismeretlen technikával „átmaszkolták” Kr. képmására, és elfogatták a rómaiakkal, akit kitettek a zsidók bosszújának, akik azt hitték, hogy a Krisztust ítélik el és végeztetik ki kínhalállal. Krisztust a háttérhatalom kommandósai űrjárművükkel (már akkor is voltak itt ufók)  megszöktették egy biztonságos helyre, a bázisra. Még 40 napig a földön tartózkodott, megjelent az anyjának és a tanítványainak, azok meg azt hitték, hogy meghalt, de feltámadt és ezt terjesztették az embereknek. 40 nap után Krisztust látványosan felemelték egy láthatatlan tartományba álcázott űrjárműbe (ufóba) és eltávoztak vele. Az akkori szóhasználattal „felment a menybe”.
A tömeggyilkolást és népirtást végrehajtó Hitler megszöktetése  hasonló forgatókönyv szerint történt a II.világháború végén Berlinben. Hitler hasonmását (akit genetikai manipulációval már születésétől kezdve létrehoztak) feláldozták, fejbe lőtték öngyilkosságnak álcázva, majd leöntötték benzinnel és felgyújtották, hogy ne lehessen azonosítani, hogy csak hasonmás volt. Hitlert pedig a felelősségre vonás és kivégzés elől, Éva Braunnal és az SS-tisztikarral együtt repülőgéppel megszöktették Argentínába. Ez már bizonyított tény.
A Krisztusról az lett elhitetve az emberiséggel, hogy az isten báránya, akit az atyja kínhalállal feláldozott a kereszten. Ez az emberiség legnagyobb átverése! Az emberiség félrevezetésével, megfélemlítésével és dogmatikus szellemi megnyomorításával, lebutításával hozták létre a totális háttérhatalom által irányított keresztény politikai diktatúrát a föld népessége felett! Folytatva ezzel a zsidó ó-szövetség elkövetett szörnyűségeit.
A történelmi események bebizonyították, hogy a korábban békében élő Igaz Szellemiség népei a hatalmas Hun Birodalomban, a keleti-nagy víztől (a Csendes-óceántól) az Avar-Birodalom nyugati határáig, az Encs-folyóig elnyomás alá kerültek, vagy csak súlyos harcok és áldozatok árán tudtak fenn maradni a keresztény és az iszlám ármány és terror ellenében.
"Gyümölcséről ismerszik meg a fa"! (Mondta Jézus. Ami igaz, csak helyesen kell értelmezni!)
A nyugati és keleti római birodalomban, nagy Konstantin császár bábáskodásával, háttérhatalmi érdekvallássá megalakult a zsidó-kereszténység. Azt követően, sátáni elnyomó, kizsákmányoló és leigázó elvekkel a katolicizmus szelleme uralkodott, amelyet a Krisztusi hamis történettel leplezve, erőszakkal terjesztettek és tűzzel-vassal irtották az emberiséget, a más vallásúakat, de főként az Igaz Istenvallásúakat.
Ha többet akarsz tudni Krisztus valódi kilétéről, töltsd le az internetről:
Goldeneye: Dekódolt Biblia - Idegen lények és a Szentírás ; Szloszár József: Biblia-ami a kulisszák mögött van