Hun-Magyar történelem és hagyományörző weboldal gigor.janos@gmail.com

Jézus titkos küldetése

Egyiptomtól Jeruzsálemig – „a hiányzó évek”.

...Amikor a három napkeleti bölcs a népszámláláskor megjelent a Szkíta-Pártus Birodalombeli /galileai/ Betlehemben , Jeruzsálemben elrendelték a kisdedek megölését.       Az oroszi beavatott Mazarehi aranyasszony ekkor a féltett újszülöttet, Hetevaret (Hétvár) Egyiptomban a hikszosz-szabír kegyhelyre menekítette. Itt az újszülött a szabír törzsi névadással a Féran szerinti Jézus nevet kapta.
12 éves korában egy izraeli visszatérés alkalmával, Jeruzsálem templomában megvédte hitét (a titkos háttérhatalmi támogatással). Öt órás maratoni szópárbajban legyőzte a zsidó főpapokat. (Ekkor már beültetett adó-vevő mikrochippel rendelkezett).
Kövesd Hun Birodalmi fővezér az Élet Templomának megbízásából Jézus születése után 15. évben, Ordoszból Partikán vitézt küldte a hétvári, egyiptomi tárkányképzésre. Ez alatt a 4 éves tárkányképzés alatt Jézus az összes korabeli ifjút áttérítette a Jahve zsidó-isten hitre, amit ő egyistenhitnek nevezett. Mivel tudásban háttérsegítséggel Partikánt is megelőzte, mindkettejüket a tébai bölcsekhez küldték továbbképzésre. Öt évig tanultak Karnakban. Ezekben az években Partikánnak az volt a feladata, hogy Ordoszba küldjön jelentéseket a Római Birodalomban történtekről. Jézust 24 éves korában Partikánnal Ordoszba vezényelték beavatott képzésre. Ezen a beavatott képzésen ismerkedett meg a neopoliszi görög kereskedelmi központból jött Izsboldóval, meg a Koncsúr birodalmának Parajd központjából küldött Hungár beavatottal. Itt újabb öt évig tanultak az Élet Templomában folyó beavatott képzésen, ahol Jézus vezetésével megpróbáltak forradalmi változásokat véghez vinni. Ez a világ legjobban szervezett Hun Társadalom-irányító központjában teljes mértékben ok nélkülinek bizonyult, ugyanakkor főben járó bűnnek, lázításnak számított, amiért itt is kivégzés járt a törvények ellen lázadóknak. Kövesd, mint fővezér ettől igyekezett eltekinteni és az Öregek Tanácsával más megoldást választott. A forradalmi ifjakat, vezetői tehetségük elismerése mellett ezután Ordoszból, ezeket a beavatottakat a kritikus helyekre irányították, a Hun Birodalom kellő vezetése érdekében. Így került Partikán két Neapolisba is, a Róma alattiba, meg a Krím-félszigetibe; Jézust visszaküldték a háborgó Júdeába, Jeruzsálembe /ősi hikszoszi nevén Hiero-Solymába/, ahonnan az uruki beavatottakkal agadei rovással állandó levelezésben állott. Hungárt pedig Úzvár,- Eger,- Engadi térsébe vezényelték. A „Szent láda” titkos szabályai szerint, Ordoszban elismerték Jézusnak a Messiási felkenését is, amelyet Egyiptomban kapott titkos okkult szertartáson. Ezután Töbeten /Tibeten/, majd az Indus folyó mentén tovább vándorolva, a Nimród király alapította Nippurban (Napúr városában) 24 karéjos beavatott fejedelemmé kiáltották ki, nem gyanítva a titkos háttérhatalom közreműködését. Ezután 29 évesen Urukban, a hunoknál akkor már kb. 6000 év óta (Ataiszi visszatérés óta) meglevő Egy Igaz Isten-közösséget “újjászervezte” azzal a céllal, hogy királlyá koronázzák. Ezzel a hüllő ármány-hatalom szellemét az Egy Igaz Isten-hit fölé emelte. A lugalok, az uruki legfelsőbb papság, nem gyanítva az idegen hatalom átvételt, királlyá koronázták a Gilgames koronával, a mai magyar Szent Korona, akkori sámán beavató korona alapváltozatával (abroncskorona  a 12 szíriuszi "beszélő" drágakővel.
Az Ordosz székhelyű Kövesd fejedelem, Hungár beavatottat Eger térségéből lovas kísérettel a 33.év kora tavaszán Úr városába vezényelte. Judeán keresztül kellett mennie, hogy találkozzon Jézussal, aki átadta neki a hikszoszi tárkányrovással rótt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és az ordoszi beavatottak új hitvallásáról van szó, amelyet a Szeretet Vallása néven neveztek. Kérte Hungárt, hogy juttasa el őket az Élet Templomába, hogy a tanítások hamisítatlanul fenn maradjanak az utókor számára, mert a látók szerint is Júdeában megfogják ölni. Hungár felajánlotta Jézusnak, hogy menjen vele, vissza Úr városába az Igazisten hitűek gyülekezetébe az általa vezetett lovas kísérettel teljes biztonságban, de Jézus bízva a titkos háttér támogatásában, nem fogadta el. Miután a tanítványok elterjesztették, hogy a Messiás feltámadt, a zsidó papság ismerve Jézus valódi kilétét, másodszor is el akarták fogatni és keresztre feszíteni.
/Az Arvisura nyomán/

Pártusok
Pártusok

Krisztus születése előtt még a Hun-Pártus Birodalomban is túlzottan nagy reményeket fűztek a Nibiruról küldött, mesterséges megtermékenyítéssel történő megszületéséhez. Akkor még nem tudták, hogy ez a küldetés megalapozza a későbbi legkegyetlenebb zsarnoki keresztényi uralmat, ami leginkább a hun-magyarságot több mint egy évezreden át fogja pusztítani és gyilkolni, a királyság törvénytelen bevezetésétől (István kir.-tól) kezdve. A Hun Birodalomban Jézusnak minden segítséget megadtak küldetésének a sikeréhez. A kimenekítését Egyiptomba, a hun-Féran naptár szerinti névadását, majd a felnőttkori legmagasabb fokú 5 éves beavatott képzést Ordoszban, utána a legmagasabb fokú 24 karélyos beavatotti elismerést, és a királlyá koronázását Uruk városában mind a Hun Birodalomtól kapta. Mindezek  elleneére a titkos háttérhatalom hamis Jehovai istenhittel leigázta az emberiséget, vagy pont ez volt a cél?!

A zsidók rájöttek, hogy Jézus az Egy Igaz Istenként Jahve-t emlegeti, az őseik gyilkosát az ó-szövetségből, akit az Atyjának és az óriási technikai fölényük miatt, mindenhatónak is nevezett.          A zsidók így megtudták meg Krisztus valódi kilétét és ezért akarták elfogni és meggyilkolni.
Később, a földönkívüli háttérhatalom, a katolicizmus létre hozásával a zsidó népet juttatta keresztény vezetői pozícióba, hogy megtörje a zsidó nép ellenállását és ellenszenvét. Arrogánsan mindenkit lepogányoztak és fosztogatással, gyilkolással folytattak "hittérítést",  keresztényi gyűjtőfogházba hajtva Kis-Ázsia és Nyugat-Európa népeit. Germániát katonailag már Krisztus korában leigáztatták Rómával előkészítve a teret a későbbi kereszténységnek. Róma volt az, amely egy valóságos pogány, öldöklő, terror hatalommá vált hüllő háttérhatalmi irányítással. Már ebben a korban folyamatos kísérleteket tettek a római birodalmon kívüli Közép és Kelet-Európai szabad népek, a Hun, később az Avar Birodalom népeinek a fegyveres leigázására is, de ebben a két esetben teljes kudarcot vallottak. A római birodalom katonailag összeomlott és megsemmisült a hunokkal vívott nagy háborúban 451-452-ben. Ezt a vereséget a nyugati uralkodó réteg nem bírta elviselni és a legaljasabb orgyilkos módszerhez folyamodott. Atilla óvatlanságát kihasználva, alattomosan megmérgeztették és Atilla halálával a Hun Birodalom a Kárpát-medencében meggyengült. 

Krisztus valószínűsíthető kinézete


A római keresztény vezetés felbujtására, mintegy ötszáz évvel később, 992-től tűzzel-vassal gyilkolták a Kárpát-medencei ősi Igaz Istenvallású magyarságot, akkor már a német kereszténység felhasználásával. Újabb ötszáz évvel később a királyi Szkíta vérvonalú Mátyás királyt is megmérgezték, szintén német-keresztény gyilkosok felhasználásával.
A keresztény ármánnyal elkövetett Atilla orgyilkossága miatt meggyengült Hunniát, az Avarok megerősítették egy újabb hun szövetségi őshaza megerősítő honfoglalással 560-ban.  Az Kárpát-medencei Avar Birodalom megerősödése hatására a nyugati keresztény vezetés újabb ármánnyal, az erőszakos keresztény hittérítéssel próbálkozott. A későbbi avar vezetőket "megtérítették" és megkeresztelésükkor zsidó neveket (Jakab, Jeromos stb.) adtak nekik, mint "jó keresztényeknek". Innentől kezdve az avar főemberek befolyásolhatóvá és zsarolhatóvá váltak a sátáni központú Vatikán számára. A Vatikán ezen az előkészítésen felbátorodva, nagyarányú hittérítésre (keresztes háborúra) szánta el magát a "pogány" Avar birodalom köznépe ellen, Nagy Károly frank királyt kinevezve keresztes hadvezérnek. Ez volt- Pannónia megszállása óta,- a hunok utáni 2. egyesített nyugat-európai rablótámadás. A német-római-frank egyesített hadak gyermekeket és asszonyokat is legyilkolva, sok szekér aranyat raboltak az avaroktól, amit a nyugati papság, adakozásnak minősített a szószékekről, a keresztény kolostorok számára. Az Encs-Bécs közötti nyugati avar területet pedig elkezdték betelepíteni keresztény bajorokkal. Ez a gyilkos erőszak volt a jellemző a Krisztusi kereszténységre mindenkor. Az Avarok az el keresztényesedés miatt a 700-as évektől már nem tudták megvédeni magukat, ezért az ősi Kárpát-hazát a nyugati zsidó-kereszténység leigázta a többszöri rabló támadásokkal. Ezért sor került az új időszámítás szerinti harmadik nagy honfoglalásra, a Magyar Törzsszövetség Kárpát-hazai honmegerősítésére 896-ban. Ennek a Magyarság az Ős-Ten (Igaz Teremtő Isten) szellemében szikla szilárdan, -lásd a Pozsonyi nagy honvédő csata győzelmét - száz évig tudott eleget tenni, amíg fel nem vették a nyugati zsidó-kereszténységet. 907-ben volt a 3. egyesített nagy nyugati keresztény támadás az ősi Hunnia ellen, ami szintén sátáni kereszténység agresszív támadása volt az Igaz Istenvallásúk ellen. A Pozsonyi Csatában ezt zúzták szét Árpádék, megőrizve a függetlenségünket és az emberi méltóságunkat.

A sátáni kereszténység vatikáni központtal, a krisztusi ármányt felhasználva Nyugat-Európában egyre erősödött és népek tömegét a dogmáival erőszakosan megfertőzte, hívőkké tette. Magyarországon törvénytelenül, erőszakkal és gyilkosságokkal (puccsal) bevezették a királyságot. Vajk-Istvánnal az élen, a nyugati zsidó-kereszténység vatikáni utasításokra, belháború (Koppány vezette Szabadságharc) kirobbantásával, tűzzel-vassal pusztította az ősi Igaz Istenvallású hun-magyar népünket, kultúránkat, amelynek szellemében Jézus még Urukban királlyá koronáztatta magát az Egy Igaz Istenvallású közösségben. Ahol az annunakik irányította háttérhatalom félrevezette a Hun Birodalom vezetőit és köznépét azzal, hogy Jézust az Egy Igaz (Teremtő) Istenhit bajnokaként tüntették fel. Egy-két évvel később Krisztus az Egy Igaz Isten-hitnek teljesen hátat fordítva kijelentette a zsidóknak, hogy az ő "Atyja"és küldője, az a Jehova, aki a zsidóknak nevezett népet kivezette Egyiptomból! (Barnabás Evangéliuma eredeti írás). A zsidók meggyűlölték ezért és azért is, mert folyton kioktatta őket. A zsidók tudták, hogy ki volt az atyáik istene, aki gyilkolta, pusztította és elhurcoltatta őket pl. a babiloni fogságba. Ezért akarták Jézust megölni, hogy bosszút álljanak atyáik gyilkolásáért és véget vessenek a népük további manipulálásának és kényszerű háttérhatalmi felhasználásának.
Jézust az annunaki hüllőfaj hozta létre genetikai manipulációval emberi formában, az emberiséget manipuláló genetikai-szellemi programmal és mesterséges megtermékenyítéssel, egy donor felhasználásával! A Jeruzsálemi küldetésének aktiválásakor, az őt földre delegáló földönkívüli anunakik, az általuk használt űrjárművel elvitték egy földi bázisra (bibliai áll elnevezéssel: pusztába), ahol 40 napos felkészítésben részesítették, közölték vele a valódi küldetését és tesztelték az alkalmasságát satániai biztonsági módszerekkel ("a sátán megkísértette").
A korabeli hun birodalombeli szíriuszi származású beavatottak tudni vélték:
"A 12 és 30 év kora közötti időszak eseményeit letöltötték és törölték a memóriájából".
Ezzel a kémtevékenységi módszerrel minden fontos információt megszereztek a Hun Birodalom működéséről, ami Jézus tudomására jutott az ordoszi öt éves legmagasabb fokú beavatott képzésen. Ezeket a későbbi évszázadokban felhasználták ellenünk. Lásd: az Igaz Teremtő Isten hitünk, a Magyar Vallás, létidegen és fanatizált zsidó-keresztény istenhitre erőszakolása, vagy a természetgyógyász sámánok és táltosok elítélése és kivégzése a Krisztusi terrorista szervezet, az inkvizíció által. Előtörténetként a bibliai ó-szövetség tele van gyilkossági és tömeggyilkossági történetekkel, és az arra kényszerítő és buzdító paranoiás, magát istennek neveztető Jahve (Jehova) vezette felsőbb hatalmi terrorizmussal. Lásd az ó-szövetségi terrorizmust. Jézust tehát, mint ennek a hatalomnak a küldöttét akarták a zsidók meggyilkolni. A 40 napos alapos felkészítés után megkapta a Krisztus titulust, felhatalmazást és teljes titkosított háttértámogatást az emberiséget manipuláló küldetése végrehajtására. A gyógyítások és csodák is előre kitervelt színjátékok voltak, az emberek elhitetésére. A zsidó főpapok ezt is tudták, ezért támadták azzal, hogy a sátáni hatalommal (az ördöggel) összejátszik. A Krisztusi küldetésnek, most már tudjuk, hogy óriási negatív, pusztító hatása volt és van az emberiség legutóbbi kétezer éves történetében!!
A kriszt, krisztos eredeti ó-görög szó jelentése: törölni, eltörölni (vallási értelemben az igazságot!!! Dogmákkal.) Ez a krisztusi hatalomgyakorlás lényege!
Azóta pont ez történik az emberiség történetében! Tűzzel-vassal irtják az igazság megnyilvánulásait, mert az szellemi fény és erő, amely a sötétséget is megvilágítja. Lásd pl. a joggyakorlatot: már a törvénykönyvekből is eltüntették az "igazság" fogalmát, következésképp nem igazságszolgáltatás és képviselet történik a bírói joggyakorlatban, hanem az ellenkezője.  Az igazság elpusztítására irányuló totális törekvést fejezi ki a hírhedt 666, a sátánt, a fenevadat kifejező szám is. Bizonyítottan a Bibliát 189-ben állították össze, a Tóra írásaiból és mesterkélten létre hozott hamis Evangéliumokból kreálva egy "új szövetséget" a krisztusi szánalom keltő történettel, hogy kialakítsák a vakhitet az emberekben. Ha ennek az évszámnak a számait összeadjuk, 18 lesz belőlük (1+8+9=18), ami más formában 6+6+6, szintén 18. Tehát a sátáni 666 jelentése, a 189-ben megjelent bibliával: Elpusztítani az igazságot a földön, az emberek közti összetartó erőt, a szeretetet átterelni Jézusra, a dogmák hirdetésével meg zsákutcába (szektákba, vallásokba) terelni az emberiséget, és ha időnként még ez sem elég az elnyomáshoz, akkor a nemzeteket és a szabadságvágyó népet pusztítani és gyilkolni, az elnyomóhatalom fenntartása érdekében! /Pl.: 1000-István kir., 1514-Dózsa, 1703-Rákóczi, 1849, 1920-Trianon, 1956, stb./.
A messe,- messen jelentése pedig: kenést, felkenést jelent. Messiás=felkent. A földönkívüli hüllő háttérhatalom felkentje, kiszolgálója. Ez krokodil zsírral-olajjal való felkenést jelentette a késő egyiptomi titkos okkult piramis-szertartások keretében, Ámon (Ármány) hatalmának az elkötelezett szolgálatára. Erre utal az Ámen kifejezés, minden keresztény-ima végén! (a Buddhizmusnál ez kizárt). Ezért nem teljesülhetnek a mi érdekünkben a keresztény imák, hanem  ellenünk hatnak! Mindez a sátáni-hatalom képviselőinek, az embergyűlölő Annunaki hüllő lények és földi képviselőiknek az érdekeit szolgálja, a vallások és a pénzeszköz mindenkori gátlástalan felhasználásával, mások kihasználásával, élősködéssel és kizsákmányolással.
A keresztény kifejezés jelentése: keresztre (kivégzésre) szánt áldozat, ami a rabszolgákat jelentette, ha nem fogadták el a rabszolgaságot és lázadtak! Római gúny elnevezés, fenyegetően utalva a kereszthalálra, ami kegyetlen kínhalálbüntetés volt az elnyomó és megalázó római birodalomban. A kereszténységet,- hogy az ember továbbra is kizsákmányolható áldozat legyen, -a leigázott, szolgasorsba kényszerített emberiségnek szánták a római birodalom összeomlása után. Ennek megfelelően állították össze a bibliát és létrehozták a katolicizmust, mint hatalomgyakorló kíméletlen, leplezett terror szervezet.
A katolicizmussal, mint önkényes törvényhozó, hatalomgyakorló és végrehajtó intézmény létrehozásával, vezető papi állásokat hoztak létre a maguk jólétét biztosítva. A sátáni szellemű elnyomással párhuzamosan folyt Jézus Krisztus által fémjelzett cukormázas szeretet vallás hirdetése a bibliából, hogy "szeresd ellenségeidet is, meg aki meg üt egyfelől, annak fordítsd oda másik orcádat is", hogy könnyebb legyen a sátáni hatalom dolga, a megfélemlítő hatalom gyakorlás, a szeretet hirdetésének a leple alatt, Ámon-Ármány,-Jahve,-Jehova szellemében. A keresztények azt hitték, hogy ők igaz isten hívők, holott hamis isten hívők lettek. Nem is lehettek mások csak áldozatok, mert Jézus a tömeg gyilkos Jehovát nevezte az ő Atyjának, küldőjének és a nagybetűs "Istennek". Ez alapján a Bibliával végzetesen félre vezették, nyomorúságba süllyesztették és áldozattá tették az emberiséget.
Az Igaz Isten tudat hirdetői a sámánok, táltosok, mágusok, és gnosztikusok, a Világ Teremtő Igaz Isten tudatúak voltak. A több ezer évvel korábban ARDVISÚRA ANYAHITA tanítása nyomán, az Egy Igaz Világteremtő Szellemiség tudatának a folytatása az ős Magyar Életvallás volt, amelyet ANYAHITA unokájáról MAGYA fejedelemről és az ő fiáról MAGYAR kaukázusi fejedelemről neveztek el. Ez a Magyar Természetes Életvallás kovácsolta Közösséggé és Egységgé a Hun-Magyarságot sok évezredes történelme során a "Béke és Barátság - Béke és Testvériség" szellemében. Krisztus előtt több ezer éven keresztül.
Krisztussal, ezzel ellentétben, az annunaki háttérhatalam, a halálvallást, a kereszténységet hozta létre az emberiségnek. Az ember, ember általi folyamatos népirtást.
A kereszténység, mint vallás, az emberiség leigázására lett létrehozva egy szánalomkeltő hamis Krisztusi történettel és erre épülő totális vallási diktatúrával. Az eredeti Barnabás evangélium szerint a Jézusi kálvária nem más, mint kegyetlen bosszúállás Júdáson, akit a Krisztusi titkos háttérhatalom árulónak bélyegzett, a Krisztusi manipulációs tevékenység kifogásolása miatt. Kr. elfogására kiküldött római katonák elől Jehova kommandósai megszöktették Kr.-t, Júdást pedig máig ismeretlen technikával „átmaszkolták” Kr. képmására, és elfogatták a rómaiakkal, akit kitettek a zsidók bosszújának, akik azt hitték, hogy a Krisztust ítélik el és végeztetik ki kínhalállal. Krisztust a háttérhatalom kommandósai űrjárművükkel (már akkor is voltak itt ufók)  megszöktették egy biztonságos helyre, a bázisra. Még 40 napig a földön tartózkodott, megjelent az anyjának és a tanítványainak, azok meg azt hitték, hogy meghalt, de feltámadt és ezt terjesztették az embereknek. 40 nap után Krisztust látványosan felemelték egy láthatatlan tartományba álcázott